Hopp til innhald

MGBPES401 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 4 - Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Pedagogikk og elevkunnskap er et kulturfag som skal gi studentene forståelse for læreren og skolens rolle i samfunnet. Kjerneområdene i faget dreier seg om oppdragelse, utdanning og danning.

I dette emnet skal studenten videreutvikle et analytisk, nyskapende og kritisk perspektiv på arbeidet i skolen og på egen praksis i lys av pedagogiske og etiske grunnlagsproblem. Studenten skal utvikle bred innsikt i opplæringen på trinn 1-7, basert på nyere forskning.

Emnet er det siste av fire emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng i faget Pedagogikk og elevkunnskap. Emnet er plassert i 9. semester.

Emnet har som mål å styrke kandidatens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse om den profesjonelle læreren som analytisk, kritisk og autonom yrkesutøver.

Tema som blir vektlagt i dette emnet er:

 • Etikk i lærerprofesjonen
 • Danning, oppdragelse og utdanning i et kritisk perspektiv
 • Pedagogisk grunnsyn og perspektiver på læring
 • Pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid i teori og praksis
 • Skole- og utdanningspolitiske diskurser

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om elevens danning i et pluralistisk samfunn
 • har avansert kunnskap om elevens læring, sosialisering og identitetsutvikling på 1. - 7.trinn
 • har inngående kunnskap om skolens verdigrunnlag
 • har avanserte kunnskaper om etiske modeller, normer og prinsipper som gjelder når en skal utøve lærerprofesjonen, og i vitenskapelig arbeid.
 • har avanserte kunnskaper om ulike pedagogiske grunnsyn, og konsekvenser av disse.

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • kan anvende etisk teori og fagkunnskaper til å identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål
 • kan legge til rette for samhandling i klasser og grupper på trinn 1-7 og i ettertid kritisk analysere aktiviteten

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir
 • kan med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap i pedagogikk, gjennomføre og formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipper og forskningsetiske standarder (Jf. masteroppgaven).

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBPES101, MGBPES201 og MGBPES301

Undervisnings- og læringsformer

Det blir lagt vekt på studentaktive arbeidsformer og utforskende virksomhet i samspill mellom teori og praksis. Undervisningen vil variere mellom forelesninger, seminarer, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Aktive læringsprosesser i møte med digitale verktøy blir også vektlagt.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjent deltakelse i obligatoriske læringsaktiviteter
 • To obligatoriske læringsaktiviteter; en akademisk tekst og et muntlig, digitalt arbeid. Disse to skal danne utgangspunktet for en muntlig, digital presentasjon som er grunnlaget for muntlig eksamen

Retningslinjer for de ulike læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart.

Læringsaktiviteter må være fullført til fastsatte frister og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen basert på presentasjon av de to obligatoriske læringsaktivitetene.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler