Hopp til innhald

PHD909 Utdanningsretorikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er en valgfri del av ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser. Det er rettet mot studenter som ønsker en fordypning i retoriske analysemåter som er relevante for lesning og kritiske undersøkelser av offentlige diskusjoner, styringsdokumenter, fagtekster og lærebøker knyttet til utdanning og lærerutdanning.

Emnet fokuserer på retoriske strukturer, praksiser og artefakter i utdanning. Det gir en innføring i klassiske retoriske begreper, litterære og nyretoriske perspektiver og offentlighetsteoretiske tilnærminger til studier av utdanningspolitiske debatter, fag og styringstekster. Kurset anlegger et perspektiv på retorisk kommunikasjon som strategisk og målrettet med bevisst virkemiddelbruk som kan analyseres og underlegges et bredt repertoar av kritiske ressurser. Retorisk analyse forstås også sosialt som studiet av overbevisende funksjoner i måten aktører interagerer med hverandre for å komme frem til felles virkelighetsforståelse og handlinger. Studiet gir innføring i analyse av konstruksjoner av publikum, iscenesettelser av styringssubjekter og objekter, utdanningenes fortellinger, sosial arkitektur i tekster og ulike tilnærminger til styringstekster som genre. Videre innebærer studiet at retorikkens generelle tilnærming og analytiske karakter både nødvendiggjør tverrfaglige og spesifikke anvendelser i konkrete felt og situasjoner.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har viktig kunnskap om retorikkens begreper og teori, om dens betydning og funksjon i ulike danningsteorier og utdanningspraksiser
 • har kunnskap om hva retoriske analyser av ulike typer utdanningspolitiske og faglige styringstekster innebærer
 • har innsikt som kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre retoriske analyser med didaktisk og danningsteoretisk innretning
 • kan identifisere og vurdere retoriske strategier og virkemidler brukt i utdanningspolitiske styringstekster
 • kan utføre komplekse analyser av utdanningspolitiske debatter og fagtekster med relevans for danning og didaktikk
 • kan gjøre bruk av kritiske faglige ressuser i den retoriske analysen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan avdekke etiske problemstillinger i retorisk forsking og utøve forsking med høy grad av selvrefleksivitet
 • kan formidle ny kunnskap og delta i offentlige debatter innenfor det utdanningsretoriske feltet, også i internasjonale fora
 • kan initiere og gjennomføre forsknings - og utviklingsprosjekt gjennom innovativ bruk av retoriske virkemidler

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt at man har grunnleggende kunnskaper om retorikk og sentrale retoriske begreper samt kunnskap om utdanningsfenomener, læreplaner og andre utdanningspolitiske dokumenter.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset kan også avholdes i en kortere, mer intensiv periode, med tanke på å gjøre det aktuelt for studenter fra andre institusjoner. Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Muntlig presentasjon av utkast til essay eller artikkel.

Den obligatoriske læringsaktiviteten må være gjennomført til fastsatt frist og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Oppgave. Gjøre en retorisk analyse av en selvvalgt utdanningstekst og gjøre bruk av kritiske ressurser i analysen.

Teksten må oppfylle formalkrav til vitenskapelig publisering.

 • Font og linjeavstand: Times New Roman 12 pt, linjeavstand 1,5.
 • Referansehåndtering: Referanser skal skrives i APA-stil
 • 10-15 A4 sider
 • Dokumentet skal ha sidenummerering (nederst til høyre).
 • Dokumentet skal ha maks 3 overskriftsnivåer. Overskriftene skal tydelig kunne skilles fra hverandre.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

(Bestått tilsvarer et akademisk nivå tilsvarende karakter A eller B). Oppgaven vurderes av intern og ekstern sensor på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

Det er mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).».

Mer om hjelpemidler