Hopp til innhald

PLLBD401 Pedagogisk ledelse av en lærende barnehage

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emneplanen bygger på Forskrift for barnehagelærerutdanning og de gjeldende nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Emnet er en fordypningsdel av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning og bygger på kunnskaper fra LSUD301. Det er lagt til fjerde studieår.

Kunnskapsgrunnlaget bygger i hovedsak på fagene pedagogikk, samfunnsfag og drama. Det overordnete målet for kunnskapsområdet er å styrke studentene sin kompetanse på profesjonsfaglige tema som pedagogisk ledelse, organisasjonskunnskap, organisasjonslæring og samarbeidsprosesser i barnehagen. Kunnskapsområdet vil sette søkelys på systematiske og langsiktige endrings- og læringsprosesser der pedagogisk leder, sammen med styrer, har ansvaret for kvalitetsutviklingen i barnehagen. Dette innebærer kompetanse til å analysere, reflektere, vurdere, foreta valg og fatte beslutninger i teamarbeidet og på egen hånd.

Innholdet i emnet er strukturert i

 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Pedagogisk ledelse
 • Barnehagelærerrollen

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Har kunnskap om ulike begrep, modeller og metoder knyttet til barnehagen som lærende organisasjon, herunder utvikling av personlig kompetanse
 • Har kunnskap om ulike begrep, modeller og metoder knyttet til pedagogisk ledelse
 • Har kunnskap om relevant forsking og lovverk, knyttet til ledelse og lederrollene i barnehagen
 • Har bred kunnskap om barnehagens og profesjonens rolle i samfunnet
 • Har kunnskap om politiske prosesser og muligheter for politisk påvirkning
 • Har kunnskap om kunstbaserte metoder i kompetanseutvikling

Ferdigheter

Studenten

 • Kan lede, motivere, veilede og kritisk reflektere over kvalitetsarbeid i barnehagen
 • Kan lede kollektive og individuelle læringsprosesser
 • Kan forstå hvordan politiske prosesser fungerer og påvirker barnehagen som organisasjon
 • Kan anvende kunnskap om arbeidsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen
 • Kan bruke faglig skjønn i møter med barn, foreldre og kollegaer
 • Kan bruke kunstbaserte metoder i endringsprosesser i barnehagen

Generell kompetanse

Studenten

 • Skal være bevisst samfunnsoppdraget i faglige perspektiver
 • Skal være bevisst hvordan egne kvalifikasjoner gir påvirkning, makt og ansvar som pedagogisk leder
 • Kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagen som lærende organisasjon
 • Har selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen sin stilling og utfordringer i dagens samfunn
 • Kan vurdere hvordan lederen kan påvirke strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen som legger rammer for ledelse
 • Har forståelse for hvordan kunstbaserte metoder i kompetanseutvikling kan være inkluderende og relasjonsbyggende
 • Mestrer norsk språk på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • Kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningen sine ulike fagområder og dele sin kunnskap og erfaringer med andre

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Profesjonskunnskaper og kompetanse fra LSUD301

Undervisnings- og læringsformer

Studiet legger vekt på selvstudium, forelesninger, arbeid i studentgrupper, seminarer, praksis, deltagelse i praktiske og pedagogiske øvelser, veiledning individuelt og i grupper, prosessorientert skriving, og skriftlige, muntlige og praktiske presentasjoner. Det forventes stor grad av initiativ og deltagelse fra studentenes side, både i undervisningen og i gruppearbeidet.

Høgskolen bruker Canvas som elektronisk studiestøttesystem, og det er en forutsetning at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslinga skjer her. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i emnet og aktivt bruke biblioteket ved HVL.

PRAKSIS

Praksis gjennomføres etter egne læringsutbytter som står oppført i studieplanen. Informasjon om praksis BBLDPR401 ligger i utdanningsplanen for ditt kull og på nettsiden for praksis i barnehagelærerutdanningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

​​​​​​

Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette kan for eksempel være undervisningsøkter med praktiske øvelser, gruppediskusjoner, oppgaveskriving eller framlegg. Alt knyttet til praksis er obligatorisk. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent. Faglærer kan bruke skjønn og vurdere behovet for at kompensasjonsoppgaver kan bli gitt.

Studentaktive obligatoriske læringsaktiviteter

De obligatoriske læringsaktivitetene er knyttet til læringsutbyttene i emnet.

 • Praktisk gruppearbeid og presentasjon i drama. Knyttet til arbeid med kunstbaserte metoder i kompetansehevende utviklingsarbeid.
 • Skriftlig individuelt arbeid i pedagogikk. Knyttet til praksis: utvikling av individuell profesjonell kompetanse. Lede, motivere og veilede pedagogisk arbeid.
 • Skriftlig individuelt arbeid i samfunnsfag. Refleksjonsnotat knyttet til lovverket og styringsdokumenter. Samfunnsmandatet i faglige perspektiver.
 • Skriftlig og muntlig gruppearbeid i pedagogikk og samfunnsfag. Tverrfaglig fagpolitisk oppgave. Knyttet til barnehageprofesjonens stilling og utfordringer i samfunnet.
 • Godkjent aktiv obligatorisk deltakelse i undervisning og læringsaktiviteter, minimum 80%. Knyttet til: samarbeid, ledelse, veiledning og læring i fellesskap

De obligatoriske læringsaktivitetene blir nærmere presentert ved semesterstart.

Obligatoriske læringsaktiviteter vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Ved for sen innlevering vurderes læringsaktiviteten som ikke godkjent. Ved ikke godkjent, får studenten en (1) ny mulighet til å forbedre arbeidet. Nytt forsøk må avvikles innen 2 uker før eksamen i emnet.

For å kunne fremstilles til avsluttende eksamen, må obligatoriske læringsaktiviteter være bestått.

Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, ca. 30 min.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler