Hopp til innhald

ABLU-SRLE Samfunn, religion, livssyn og etikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kunnskapsområdet retter særlig oppmerksomheten mot å gi kandidatene innsikt i barnehagens samfunnsmandat og det særlige verdigrunnlaget i et samfunn preget av mangfold. Etikk og verdier vil være kunnskapsområdet sitt hovedtema. Det vil være sentralt å gi kandidatene innsikt i samfunnet som omgir barnehagen og barnehagen sin plass i samfunnet. I denne sammenheng er det viktig at kandidatene får forståelse for barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet. Videre vil kunnskapsområdet legge vekt på barn sine oppvekstsvilkår og stilling i samfunnet, familiestrukturer, sosiale forskjeller og barn sine rettigheter i tillegg til personalets oppgaver og ansvar i møte med barn i vanskelige livssituasjoner.

 

Fokusområde

Kunnskapsområdet vil ha et større flerfaglig samarbeid om samfunnskunnskap og etikk, ulike religiøse og ikke-religiøse livssyn og kulturene sine fortellinger og tradisjoner.

Gjennomgående tema for alle kunnskapsområdene i studiet er:

 • pedagogisk ledelse
 • mangfold og likeverd
 • de yngste barna
 • barns medvirkning
 • didaktikk

 

Praksis i kunnskapsområdet

15 dager høst

Innhold og oppgaver i praksis skal være i tråd med læringsutbyttet i kunnskapsområdet.

 

Praktisk informasjon 

Kostnad til forflyttet undervisning (ekskursjoner) må kandidaten dekke selv. Nærmere presisert i semesterplan

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal kandidaten ha:

 • kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn, samt kunnskap om samiske barns kultur og rettigheter
 • kunnskap om barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet og didaktiske forutsetninger og pedagogisk ledelse knyttet til dette
 • kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, mangfold, likeverd, likestilling og sosiale forskjeller, samt kunnskap om barndom, barnehage og familie i historisk, nåtidig og framtidig perspektiv
 • kunnskap om barn på ulike alderstrinn sine reaksjoner og voksne sitt ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner, samt kunnskap om hvordan voksne kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • kunnskap om kristen tro og kulturarv, om de andre verdensreligionene, livssyn og filosofi, samt etisk teori, grunnlagstenkning og etisk veiledning
 • kunnskap om barnas rettigheter, internasjonale konvensjoner, samt lover og forskrifter som regulerer barnehagevirksomheten og annet arbeid knyttet til barn
 • kunnskap om å benytte observasjon som metode
 • kunnskap om akademisk skriving og litteratursøk

 

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • kunne samarbeide med og lede barn og personal med ulik bakgrunn og gi etisk veiledning
 • kunne grunngi, formidle og praktisere barnehagen sitt samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • kunne reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsparagraf
 • kunne formidle kulturene sine fortellinger og i samarbeid med heimen legge til rette for markering av høytider og merkedager
 • kunne samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • kunne stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati i praksis gjennom å fremme involvering og deltakelse blant barn
 • kunne presentere og praktisere akademisk skriving
 • kunne søke kunnskap vedå oppsummere kapittel i lærebok/artikkel, innhente teori som ikke er pensum
 • kunne knytte teori til egen refleksjon

 

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • kunne møte etiske utfordringer i barnehagen sitt dagligliv og kunne reflektere kritisk over etiske spørsmål og grunngi handlingsvalgene sine
 • ha tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen
 • kunne samarbeide med barnas foresatte
 • ha evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn, og relatere dette til praksis
 • kunne kommunisere muntlig og skriftlig, samt kunne benytte digitale verktøy

Krav til forkunnskaper

Bestått praksis 1. studieår

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer i kunnskapsområdet vil basere seg på forelesninger/seminar, diskusjonsfora, eget arbeid, gruppeoppgaver, framføringer, veiledning og ekskursjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80 % deltakelse i undervisning (praktisk og teoretisk).
 • 100 % deltakelse på ekskursjoner
 • Obligatoriske oppgaver
 • Forberedelse til praksis (gjelder eksamensdel praksis)

 Alle studiekrav blir nærmere presisert i semesterplan

Vurderingsform

Del 1: Praksis blir vurdert til bestått /ikke bestått - 0%

Del 2: Hjemmeeksamen, 3 dager, gradert karakter A - F - 100%

Hjelpemidler ved eksamen

Heimeeksamen: Alle

Mer om hjelpemidler