Barnehagelærer | arbeidsplassbasert

Bachelor

Barnehagelærarutdanning er både en profesjonsutdanning, og en  lederutdanning. Her lærer du om ledelse, samarbeid med barn, medarbeidarer og foreldre, samt hvordan du kan arbeide for å øke kvaliteten i barnehagetilbudet. I tillegg vektlegger studiet arbeid med styringsdokument og teori forankret i barns læring, lek og utvikling.

Hvorfor velge barnehagelærerutdanningen?

Som barnehagelærer har du lederansvar for barn, barnegrupper og ansatte. I tillegg samarbeider du tett med foreldre, og i perioder med andre instanser. Her får du bruk for alt du lærer i utdanningen, både på det faglige og personlige planet.

Barnehagelæreryrket er krevende, men også variert og spennende. Selv om du har mange samarbeidspartnere som barnehagelærer, er det først og fremst barna som står i sentrum. Ikke minst gir barna yrket «krydder og farge», og sørger for at ingen dager er like.

 

Praksis i barnehage 

Du har praksis hvert år hele studiet - 100 dager totalt. Det er Høgskulen som finner praksisplass til deg og du får praksisplass i nærheten av der du bor så sant det er godkjent praksisbarnehage i ditt område. Det er ikke sikkert at praksis kan gjennomføres i egen kommune, i så fall skaffer vi en praksisplass så nærme hjemmet som mulig. 

Du må beregne permisjon fra jobb alle de fire årene du studerer, både i tilknyting til studier, samlinger og praksis.

Praksis første og tredje studieår må gjennomføres i en ekstern barnehage der du som student ikke er kjent fra før. Praksis andre og fjerde året kan gjennomføres i egen barnehage under forutsetning av at det er barnehagelærere med tilstrekkeleg veiledningskompetanse.

Studiet er arbeidsplassbasert. Det betyr at Høgskulen på Vestlandet inngår avtale både med student og barnehageeier om praksis for hele studieforløpet. Dette for best mulig å sikre den faglige kvaliteten og læringsutbyttet til studenten gjennom hele studieløpet.

Her finner du mer informasjon om praksis.

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i barnehagelærer kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

 

Vanlige spørsmål og svar

Hvor mye er studieavgiften?

Som student på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning skal du ikke betale semesteravgift. Den er betalt av Utdanningsdirektoratet.

Hva kan jeg forvente av min barnehage, hvilket ansvar har de?

Når en student starter på denne utdanningen inngår Høgskulen på Vestlandet og arbeidsgiver en partnarskapsavtale. Formålet med avtalen er å legge grunnlag for et forpliktende samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og arbeidsgiver knyttet til gjennomføring av studiet.

Avtalen legger mellom annet vekt på dette:

 • Arbeidsgiver har ansvar for å legge til rette for at studenten pedagogisk og praktisk kan fullføre studiet på en god måte.
 • HVL har det faglige ansvaret for innholdet i studiet jf. «Rammeplan for barnehagelærerutdanning» og studieprogram for arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning.

I tillegg til å inngå partnerskapsavtale med arbeidsgiver, gjennomfører Høgskulen på Vestlandet ulike møter med barnehageeier/styrer flere ganger i løpet av de fire årene studiet varer. På denne måten sikrer vi at det blir en så tett dialog mellom barnehagene og Høgskulen på Vestlandet som mulig.

Tips og innspill til hvor jeg kan overnatte ? Har vi noen avtale om pris?

Første studiedag når vi har oversikt over alle studentene og deres behov for overnatting, kan det være lurt å avtale at en av studentene tar kontakt med aktuelle overnattingssteder og avtaler en gunstig pris på vegne av alle de fire årene for de som eventuelt treng dette.

Hvilke fag skal jeg ha første året?

Når skal det være samlinger?

Dato for de fysiske samlingene på Gol 2022-2023: 

Høsten 2022: uke 36,40 og 46

Vår 2023: uke 3,11 og 17

 • Tirsdager: Klokken 9.15 - 16.00  
 • Onsdager: Klokken 9.15 – 16.00 
 • Torsdager: Klokken 9.15 – 16.00   

Hvordan foregår den digitale undervisningen?

Undervisningen foregår på Zoom.

Første digitale Zoom-møte er 30. august 2022.

Nettundervisning Zoom: Tirsdager 9.00-15.00  

Her er lenke der du kan lese hvilke krav som blir stilt til utstyr og litt om pålogging og nettundervisning.

Når er praksis?

Praksis: Praksis i barnehage 1. studieår er uke 49-50 i 2023 og uke 2-4 i 2024 og praksis i 1. klasse/skole i uke 17.

Første og tredje studieåret blir praksis gjennomført i en ekstern barnehage der HVL sitt praksisteam skaffer praksisplass til studentene. Praksis andre og fjerde studieår kan gjennomføres i egen barnehage under forutsetning av at der er barnehagelærere med tilstrekkeleg erfaring og veilederkompetanse.

Finnes det støtteordninger?

Statsforvalteren i Oslo og Viken har de siste årene hatt stipendordning for blant annet studenter som går arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

Samarbeidsforum for Viken har besluttet at det i Viken skal være prioritering av barnehager som har dispensasjon fra utdanningskravet.

Tildeling av tilretteleggingsmidler for 2021-2022 til barnehagar i Viken ble gjort etter følgende prioritering:

 • Barnehager som har dispensasjon fra krav om utdanning som barnehagelærer eller utdanning som pedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Søknader blir prioritert i følgende rekkefølge:

1.4.års-studenter

2. 3.års-studenter

3.2.års-studenter

4.1.års-studenter

 • Barnehager uten dispensasjon fra krav om utdanning som barnehagelærer eller utdanning som pedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Søknader blir prioritert i følgende rekkefølge:

1. 4.års-studenter

2. 3.års-studenter

3. 2.års-studenter

4. 1.års-studenter     

Noen av kriteriene for å kunne søke om midler

 • Barnehageeier søker om midler for tilrettelegging av egne ansatte
 • De ansatte skal ha minimum 40 prosent fast arbeidsforhold i barnehager i Viken.
 • Det kan søkes inntil 50 000 kroner per student
 • Midlene er knyttet til den enkelte ansatte.

Statsforvalteren anbefaler alle barnehageeiere, styrere, pedagoger, barnehagemynde og andre aktører i barnehagesektoren å abonnere på nyhetsvarsel fra deres nettside.

Abonnenter får varsel på e-post når Statsforvalteren publiserer informasjon om ulike tilskudd, kompetanseordninger, konferanser, rapporteringer og annen informasjon som gjelder barnehage og opplæring.

Hvordan registrerer jeg meg?

Registrering skjer elektronisk. Du vil få en melding på mobil den dagen du starter studiet, med informasjon om registrering.  

Når kommeg jeg meg inn på Canvas (læringsplattform)?

Du må være undervisningsmeldt for å kunne få tilgang til Canvas. Det er viktig at du semesterregistrerer deg og godkjenner utdanningsplanen din i god tid før oppstart. 

Canvas er en læringsplattform, her vil du finne all informasjon fra oss. I Canvas er det flere rom. Et rom for Barns utvikling, lek og læring (BULL) med informasjon, et rom for Språk, tekst og matematikk (STM) med informasjon. I de forskjellige rommene vil du finne kunngjøringer, studieplan, emneplan, undervisningsplan, PowerPoint som er brukt i undervisningen, pensum osv. Her logger du deg også inn i Zoom-rommet. 

Har du utfordringer med å koble deg til Canvas så kan du kontakte Canvas@hvl.no 

Hvor finner jeg timeplanen?

Timeplanen finner du i TimeEdit – Semesterplanen finner du i Canvas.

Hvor skal undervisningen være?

Samlingene for studenter som starter på studiet høsten 2022, skal ha samlinger på Gol. Adressen er Svøovegen 3

Kontaktperson på bygget er Britt Vikane, tlf: 90 86 45 12

 

Hvor skal jeg levere politiattest?

Hva er realkompetanse?

Forskrift om opptak åpner for at personer uten generell studiekompetanse kan få opptak til studium ved Høgskulen på Vestlandet.

Realkompetanse

 • Du må være 25 år eller eldre i søkeåret
 • Du kan ikke ha generell studiekompetanse
 • Du må ha minst fem års relevant arbeidserfaring, to av disse kan erstattes av ulønna arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller lignende
 • Du må dokumentere nødvendig kunnskaper i norsk og engelsk.

For mer informasjon om realkompetanse 

Tabell for hva som godkjennes som relevant arbeid

Merk at søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk på tilsvarende krav for generell studiekompetanse. Merk at Samordna opptak har gode nettsider til hva som kreves av språkkunnskaper, sjekk ditt land der. 

Må jeg kjøpe bøker og ta med første dagen?

Nei, første dagen er en dag med informasjon og vi skal bli kjent med hverandre. Du vil da få informasjon om pensumlister og bøker du trenger videre i studiet.

 

Hvordan kan koronapandemien og smittevernregler innvirke på studiet?

Andre utdanninger du kanskje vil like