Grunnskulelærarutdanning 1-7

Som lærar for 1.–7. trinn møter du unge og nysgjerrige elevar, og du får vere med å opne opp ei ny verd med kunnskap for dei.

I 1–7-utdanninga blir du spesialist i begynnaropplæring i lesing, skriving og rekning. I tillegg til å undervise i ulike skulefag, spelar du som lærar ei viktig rolle i sosialiseringa til elevane. Du må vere kunnskapsrik, ein god rollemodell, kunne motivere og bidra til å løyse konfliktar. 

Som lærar må du kunne skape gode klassemiljø. Samtidig skal du kunne sjå den enkelte elev – evnene, interessene og behova deira, og følgje med på den faglege og personlege utviklinga til kvar elev. Du må like å jobbe med menneske og ha ein hektisk arbeidskvardag. 

Les meir om læraryrket på utdanning.no

  • I Bergen søker du deg inn på ein bestemt fagkombinasjon.
  • I Sogndal og på Stord vel du fag etter at du har starta på utdanninga. 

Inspirer nysgjerrige barn - bli lærar!

Erlend skal bli lærar

I ung alder begynte Erlend å tenkje på korleis han kunne bli ein god og rettferdig lærar.