Praksis i barnehagelærarutdanninga

I løpet av alle tre studieåra skal du gjennomføre 100 dagar rettleia praksis.

Viktig informasjon om covid-19 og praksis hausten 2020 med oppdatert informasjon om obligatorisk smittervernkurs

 

Før praksisstart må du lese retningslinjene for praksisemneplanane for ditt aktuelle studieår og felles informasjon. I tillegg er det viktig at du er kjent med studieprogramplanen.

Tildeling av praksisplass

HVL har avtalar med faste praksisbarnehagar og praksisadministrasjonen fordeler praksisplassar til studentane.

Reisetid på inntil 1,5 time kvar veg frå bustad til praksisstad vert rekna som normalt. I nokre av praksisperiodane må studentar rekne med å bu på praksisstaden då avstanden er for stor til å pendle.

Praksiskoordinator publiserer praksislister i Canvas før kvar praksisperiode. Praksislistene viser kor studentane skal i praksis. 

Tilgang til praksisplassar er avhengig av kapasiteten barnehagane har meldt inn.

Fordeling av praksisplassar

Fordeling av praksisplassar skjer utfrå ei heilskapleg vurdering i klassen. Vi tek omsyn til:

 • studentar som har fått innvilga særleg tilrettelegging i praksis.
 • variasjon ved å sørge for at du får praksis ved ulike barnehagar og med ulike aldersgrupper.

Vi gjer merksam på at:

 • du kan ikkje ha praksis i ein barnehage der du er eller har vore tilsett, har eigne barn, nære familiemedlemmer eller kjente blant dei tilsette. Dersom dette gjeld deg, må du ta kontakt med praksisadministrasjonen.

Unnatak her er arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning som kan ha praksis på eigen arbeidsplass andre og fjerde året.

 • Det vert ikkje teke omsyn til om du har arbeid ved sidan av studiane.

Førebuing til praksis

 • Studenten skal delta på obligatoriske praksisførebuande møte.
 • Studenten skal ta kontakt med praksislærar før praksisperioden.
 • Student og praksislærar har felles ansvar for å planlegge praksisperioden.
 • Planlegginga skal ta utgangspunkt i gjeldande planar og læringsutbytte, og sikre studentens læring i praksisperioden.
 • Informasjon om korleis planane skal lagast blir gitt i samband med førebuande møte.

Tidspunkt for praksis, utdanningsplan og studieplan

Bergen, heiltid

1. studieår: 

Tidspunkt for praksis: Veke 42 til 45 hausten 2020, Veke 10 til 12, 14 og måndag veke 15 våren 2021.

Utdanningsplan - med lenker til emneplanar
Studieplan - bachelor - barnehagelærarutdanning

2. studieår: Tidspunkt for praksis: haust veke 38-40, vår opprinneleg veke 5-8

På grunn av koronatiltaka i Bergen kommune, blei ei haustveke for 2.årsstudentane flytta til våren. Dei får derfor vårpraksis utvida til fem veker, fortrinnsvis veke 5-9.

Utdanningsplan - med lenker til emneplanar
Studieplan - bachelor - barnehagelærarutdanning

3. studieår: 

Tidspunkt for praksis

 • Barns utvikling, leik og læring (BULL3) og LSU2: haust veke 42-44, vår veke 10-11
 • Natur, helse og rørsle (NHB3) og Språk, tekst og matematikk (STM3): haust veke 42-44, vår veke 3-4
 • AOE og BUBM: haust veke 42-43, vår veke 10-12
 • Kunst, kultur og kreativitet (KKK3): haust veke 42-44, vår veke 10-11

Profilvis utdanningsplan med emneplanar

Barns utvikling, leik og læring

Kunst, kultur og kreativitet

Natur, helse og rørsle

Profilvise studieplanar

Barns utvikling, leik og læring

Kunst, kultur og kreativitet

Natur, helse og rørsle

Språk, tekst og matematikk

 

 

Bergen, deltid

1. studieår: Tidspunkt for praksis: Haust veke 42 til 44, vår veke 10 til 12.

Utdanningsplan med lenke til emneplanar

Studieplan - barnehagelærarutdanning, deltid

2. studieår: Tidspunkt for praksis: Haust veke 38 til 40, vår veke 6 til 8.

På grunn av nye koronatiltak i Bergen kommune og ved Høgskulen på Vestlandet er fysisk praksisstart for studentar ved HVL utsatt. Det betyr at du ikkje skal møte på din praksisstad i perioden frå 14. september til 20. september. Følg med i Canvas for meir informasjon om eit mogleg alternativt opplegg i veke 38.

Utdanningsplan med lenke til emneplanar

Studieplan - barnehagelærarutdanning, deltid

3. studieår: Tidspunkt for praksis: Haust veke 42 og 43, vår veke 10 til 12.

Utdanningsplan med lenke til emneplanar

Studieplan - barnehagelærarutdanning, deltid

4. studieår: Tidspunkt for praksis: Haust veke 42 og 43.

Utdanningsplan med lenke til emneplanar

Studieplan - barnehagelærarutdanning, deltid

Sogndal, heiltid

1. studieår: 

Tidspunkt for praksis: Haust veke 47-50 i barnehage, vår veke 1-3 i barnehage, veke 15 i 1. årstrinn i grunnskulen.

Utdanningsplan - med lenker til emneplanar
Studieplan - bachelor i barnehagelærarutdanning

2. studieår: Tidspunkt for praksis: vår veke 4-10

Utdanningsplan - men lenker til emneplanar
Studieplan - bachelor i barnehagelærarutdanning

3. studieår: 

Tidspunkt for praksis: Haust veke 42-45

Fem dagar i løpet av veke 14,15 og 16 i samband med fordjupinga.

Utdanningsplan - med lenker til emneplanar

Studieplan - barnehagelærarutdanning, Sogndal

Sogndal, deltid

2. studieår: Tidspunkt for praksis: Haust veke 48 til 50, vår veke 10 til 12.

Utdanningsplan - med lenker til emneplanar

Studieplan, barnehagelærarutdanning, deltid, Sogndal

4. studieår: Tidspunkt for praksis: Vår 10 dagar i veke 14, 15 og 16 i fordjupinga.

Utdanningsplan - med lenker til emneplanar

Studieplan, barnehagelærarutdanning, deltid, Sogndal

Stord, heiltid

1. studieår: Tidspunkt for praksis: Haust veke 42-25 i barnehage, vår veke 6-8 i barnehage og veke 17 i 1. årstrinn grunnskule.

Utdanningsplan - med lenker til emneplanar

Studieplan - bachelor - barnehagelærarutdanning

2. studieår: Tidspunkt for praksis: Haust veke 46-49, vår veke 14-16

Utdanningsplan - med lenker til emneplanar

Studieplan - bachelor - barnehagelærarutdanning

3. studieår:
Tidspunkt for praksis: 

 • Kunst, kultur og kreativitet: Haust veke 38 til 40, vår veke 17 og 18.
 • Natur, helse og rørsle: Haust veke 38 til 40, vår veke 10 og 11.

Utdanningsplan - med lenker til emneplanar

Studieplan - bachelor - barnehagelærarutdanning

Barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert

Utdanningsplan - med lenker til emneplanar

Studieplan - barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert

Campus Stord (samlingar i Haugesund) 

Tidspunkt for praksis: Veke 3 til 5 og 10 til 12 i eigen barnehage

Campus Sogndal (samlingar på Gol)

Tidspunkt for praksis: Vår veke 3 til 7. Praksis i 1. klasse i skulen veke 15.

Vurdering av praksis

Praksislærar skal fylle ut skjema for aktuelt studieår og campus:

Evaluering etter praksis

Høgskulen utviklar nytt system for evaluering etter praksis. Dette vil bli brukt som eit forsøk i nokre klassar studieåret 2020-2021. Dei det gjeld vil få informasjon om dette i Canvas.

Praksis i utlandet

Det planleggast for at studentutveksling på barnehagelærarutdanninga kan gjennomførast innanfor Europa. Det vil bli lagt til rette for praksis ved enkelte av institusjonane dersom desse kan tilby dette. Studentar som ikkje får praksis på utveksling vil få praksis i Noreg, enten i forkant av eller etter endt utveksling. Følg med på denne sida for oppdatert informasjon om utveksling. 

Informasjon til praksisfeltet

Er du praksislærar i barnehagelærarutdanninga? På sida til praksisfeltet finn du refusjonsskjema, reiserekningsskjema, den sentrale avtalen for praksislærarar og andre dokument knytt til praksis.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med praksiskoordinator:

Dette må alle kjenne til: