Hopp til innhald

ABLU-STM Språk, tekst og matematikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kunnskapsområdet tematiserer barns språklige, begrepsmessige, matematiske og tekstkulturelle utvikling. Innholdet i kunnskapsområdet dreier seg om barns språk og språkutvikling, barnelitteratur og mediekultur og barns matematiske meningsskaping, kreative undring og problemløsing. Kunnskapsområdet fokuserer på barnehagelærerens rolle og ansvar for å gi barn varierte erfaringer med tilpassede språklige, litterære og matematiske aktiviteter. Kunnskapsområdet belyser temaer knyttet til sammenhengen barnehage/skole.

Kunnskapsområdet kombinerer teoretisk og praksisnær kunnskap om språk- og matematikkutvikling samt kartlegging og vurdering. Språklige og matematiske praksiser er til stede i barns leik og utforsking. Kunnskapsområdet legger vekt på at barnehagelæreren forholder seg aktivt til lærings- og danningspotensialet i disse praksisene.

Undervisningen skal tydeliggjøre både en barnehagepedagogisk og en fagdidaktisk tilnærming, hvor forsknings- og utviklingsarbeid og praksis inngår som integrerte deler i kunnskapsområdet.

Kunnskapsområdet vil ha et særskilt samarbeid om studentenes arbeid med kultur- og konstruksjonssti, der faglige tema og problemstillinger fra undervisningen i kunnskapsområdet blir fulgt opp gjennom didaktiske oppdrag i praksis.

Innholdet er organisert i fem overordnede tema: (1) Barns leik og læring, (2) språk og matematikk i barnehagens hverdag, (3) barnelitteratur, (4) matematikk og språk i estetikk, kultur og natur og (5) sammenhengen barnehage - skole.

 Gjennomgående tema for alle kunnskapsområder i studiet er:

 • pedagogisk ledelse
 • mangfold og likeverd
 • de yngste barna
 • barns medvirkning
 • didaktikk

Praksis i kunnskapsområdet

20 dager vår: 15 dager i barnehage og 5 dager i grunnskolen.

Innhold og oppgaver i praksis skal være i tråd med læringsutbyttet i kunnskapsområdet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha:

 • kunnskap om barns problemløsningskompetanse og begrepsutvikling i matematikk og barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling - også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv
 • kunnskap om sjangrer i den muntlige barnekulturen, den muntlige fortellertradisjonen, moderne mediekulturer og dikt og sanger for barn
 • kunnskap om skjønnlitteratur og sakprosa for barn
 • kunnskap om betydningen av å utvikle positive holdninger til matematikk, språk og språkmangfold
 • kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn, og matematikk som verktøy for systematisk utforskning og tenking
 • kunnskap om leikens betydning for språk- og matematikklæring
 • kjennskap til samisk fortellertradisjon
 • kunnskap om hvordan barn utvikler både matematisk, språklig og estetisk kompetanse gjennom ulike sansemedier, leik og utforskende aktiviteter
 • kunnskap om hvordan en kan vurdere barneboka som estetisk produkt i et kulturperspektiv
 • kunnskap om overgangen barnehage og skole, og den første regne-, lese- og skriveopplæringen
 • kunnskap om observasjon og intervju som vitenskapelige metoder, samt analyse og drøfting av datamateriale, f.eks. i form av samtaler

 

 

Etter fullført emne skal studenten:

 • kunne observere, legge til rette for, kartlegge og følge opp barns språk- og matematikkutvikling
 • kunne søke kunnskap, bruke intervju- og observasjonsguide
 • kunne være en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer utvikling, læring og danning i arbeid med barnehagens innhold
 • kunne være en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som åpner for barns opplevelser og perspektiv, samt stimulerer barn til å fabulere, fortelle, beskrive, forklare og utforske
 • kunne arbeide didaktisk med barns språklige, tekstlige og matematiske utvikling og læring
 • kunne vurdere barnebøker som estetiske produkt
 • kunne organisere og tilrettelegge for matematiske aktiviteter som fremmer undring og kreativitet
 • kunne være bevisst sin egen rolle som samtalepartner, veileder, forteller og formidler når barna møter muntlige og skriftlige sjangrer, matematiske spørsmål, symboler og sammenhenger
 • kunne bruke IKT som pedagogisk verktøy i arbeidet med kunnskapsområdet
 • kunne organisere et inkluderende, mangfoldig og stimulerende kulturfellesskap der høytlesing, samtale og andre estetiske uttrykksformer har sin plass

 

Etter fullført emne skal studenten:

 • kunne dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med språk, tekst og matematikk
 • kunne presentere, analysere og drøfte faglige og didaktiske problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • kunne kommunisere og drøfte faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • kunne forholde seg aktivt til samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk
 • kunne mestre norsk muntlig og skriftlig og kunne bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger på nett og samlingsbasert undervisning på kampus, klasseromssamtale, ekskursjoner, veiledning individuelt eller i gruppe, presentasjoner og muntlig framføring, tekstskaping, arbeid med flerfaglige praksisoppgaver og prosjekter og enfaglige oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80% frammøte i undervisning
 • 100% deltakelse på ekskursjoner
 • Obligatoriske oppgaver
 • Forberedelse til praksis (gjelder eksamensdel praksis)

Alle studiekravene og målform på skriftlig arbeid blir nærmere presisert i semesterplan.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen: 40/100 - A-F

Skriftlig eksamen 60/100 - A-F

Barnehagepraksis 15 dager, grunnskolepraksis 5 dager: 0/100 - Bestått/ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler