Hopp til innhald

BFY206 Fysioterapi: undersøkelse og tiltak - teori og praksis

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet dreier seg om å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til fysioterapeutiske tiltak for pasienter med plager/sykdom knyttet til muskel-/skjelettsystemet og skader/sykdom i sentralnervesystemet. Emnet bygger på kunnskap og ferdigheter i fysioterapeutisk undersøkelse og anvendelse av erfaring med ulike bevegelsessystemer og treningsmetoder. Kunnskap om medisinsk teori innen enkelte diagnosegrupper er en integrert del av emnet. Det fokuseres på ulike aldersgrupper og funksjonsutfordringer.

Det er tilrettelagt for fellesundervisning med studenter fra andre helse- og sosialfagutdanninger i temaene etikk og kommunikasjon (Felles 1).

Sentrale tema i emnet er praktisk og teoretisk kunnskap som grunnlag for å kunne behandle pasienter i ulike aldre og med ulike funksjonsproblemer:

 • Trenings- og bevegelseslære, inklusive medisinsk treningslære og instruksjon, individuelt og i gruppe.
 • Teori og praksis om motorisk utvikling, - læring/- relæring og - kontroll, samt nevrofysiologi om nervesystemet funksjon, dysfunksjon og plastisitet.
 • Smerte; smertefysiologi, smertepsykologi, akutt/kronisk.
 • Fysioterapiteori knyttet til behandling av pasienter med muskel-/skjelett plager/sykdombarn og voksne med skader/sykdom i sentralnervesystemet.
 • Medisinsk teori knyttet til ortopediske problemstillinger, revmatologi og muskel-/skjelettproblematikk hos barn og voksne, samt teori knyttet til skader og sykdom i det sentrale og perifere nervesystemet. I tillegg fokuseres det på Down syndrom, ADHD og DCD/motorisk usikre barn
 • Undersøkelse, inklusive bruk av kartleggingsverktøy knyttet til muskel- skjelettproblematikk og skader/sykdom i sentralnervesystemet, for barn og voksne.
 • Farmakologi relatert til pasientgrupper som er aktuelle for fysioterapi
 • Bevegelsesanalyse og egenopplevelse av bevegelse og ulike bevegelsessystemer.
 • Ulike perspektiver på kropp og bevegelse og betydning for fysioterapeutisk tilnærming
 • Forflytning og aktiv bruk av seng.
 • Kunnskapsbasert praksisutøvelse
 • Journalskriving
 • ICF som modell
 • Habilitering/rehabilitering, individuell plan
 • Organisering av kommunehelsetjenesten

Tiltak innenfor områdene: 

 • Øvelser (passive, aktivt ledete og aktive bevegelser, frie øvelser, avspenning, kroppsbevissthet, lek, aktivitet, MTT og SET, samt teiping, forflytningsteknikk, krykkegang evt andre tiltak)
 • Mobilisering; columna/toraks og ekstremitetsledd.
 • Fysiske virkemidler (TENS, ultralyd, laser, varme/kulde).
 • Massasje; klassisk massasje og pumpemassasje anvendt på ulike kroppsområder.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • gjenkjenner og kan beskrive ulike funksjonsproblem knyttet til muskel-/skjelettsystemet og sentralnervesystemet
 • kan knytte medisinsk teori til fysioterapeutiske problemstillinger
 • kan redegjøre for sammenhenger mellom pasienters plager, fysioterapeutisk undersøkelse, målsetting og tiltak
 • kan beskrive og bruke kunnskap om motorisk utvikling, -læring og -kontroll, inklusive nervesystemet funksjon, dysfunksjon og plastisitet i aktuelle problemstillinger
 • kan beskrive ulike bevegelsessystemer og treningsmetoder
 • kan gjøre rede for ulike undersøkelses-/observasjons- og kartleggingsverktøy
 • kjenner til prinsipper for farmakologi, og medikamenters virkning/bivirkning relatert til pasientgrupper som er aktuelle for fysioterapi
 • kjenner betydningen av tverrprofesjonell samarbeidslæring og samhandlingskompetanse

Ferdigheter:
Studenten...

 • anvender ulike observasjons- og undersøkelsesmetoder, samt ulike kartleggingsverktøy
 • anvender relevante fysioterapeutiske tiltak for mennesker med ulike funksjonsproblem knyttet til muskel-/skjelettsystemet og sentralnervesystemet
 • kan utarbeide og vise relevante fysioterapeutiske tiltak på bakgrunn av ulike perspektiver på kropp og bevegelse
 • kan søke og vurdere forskningslitteratur knyttet til ulike fysioterapeutiske tiltak

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan vurdere bevegelseskvalitet
 • kan gjøre rede for smertefysiologi, forskjell på akutt/kronisk smerte, samt beskrive og vise aktuelle terapeutiske implikasjoner for fysioterapi
 • kan søke, finne, kritisk vurdere og anvende ulike kunnskapskilder i praktisk og skriftlig arbeid
 • viser interesse for fagutvikling i fysioterapi
 • kan identifisere samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag

Krav til forkunnskaper

BFY 102 Fysiologi 2, BFY 112 Anatomi 2 og BFY 121 Fysioterapeutisk undersøkelse- teori og praksis

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det forutsettes stor grad av egenaktivitet.

Det tilrettelegges for følgende arbeidsformer:

- Forelesninger
- Praktisk ferdighetstrening sammen med medstudent
- Skriftlige oppgaver
- Ulike former for gruppearbeid (med og uten veileder) og praktiske seminarer
- Pasientdager og pasientdemonstrasjoner
- Observasjon av barn, planlegging og gjennomføring av bevegelsesgruppe for barn i førskolealder.
- Øvelser i basseng

Krav til studiedeltakelse:
Det er obligatorisk studiedeltakelse i:
- Introduksjons/oversiktsforelesninger
- Organiserte gruppearbeid og seminarer
- Ferdighetstrening
- Pasientdager
- Praksisforberedelse og møte med veiledere på veilederseminar

Praksis
Praksis i dette emnet er knyttet til pasientdager med undersøkelse, journalskriving med målsetting og forslag til tiltak for aktuell pasient, og evt. pasientdemonstrasjoner. Observasjon av barn mellom 0 og 5 år i naturlige omgivelser. Planlegging og gjennomføring av motorisk aktivitet i gruppe for barnehagebarn.

Praksis i dette emnet tilsvarer 2 uker og 3 stp.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.
Det er obligatorisk tilstedeværelse i introduksjonsforelesninger, ferdighetstreningen, praksisstudier, gruppearbeid og seminar. Det gjennomføres registrering av tilstedeværelse i obligatoriske deler av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Interaktiv test i treningslære
 2. Interaktiv test i farmakologi
  Hver test tar 20-30 min og studentene har 3 forsøk. 70% må være rett for å få godkjent resultat.
 3. Gruppebaserte journaler på pasient med muskel-/skjelettproblematikk og pasient med sykdom/skade i sentralnervesystemet. Begge journalene skal dekke punkt 1-9 i utdanningens journalmal.
 4. Program for barnehagedag (gruppe). Skal inneholde forslag til aktiviteter, hensikt, dosering, forslag til tilpasninger.
 5. Tilstrekkelig deltakelse i obligatorisk undervisning

Arbeidskravene er gyldig i 3 semestre.

Vurderingsform

Praktisk/muntlig eksamen
Eksamen består av 4 individuelle delprøver; massasje 30 min., øvelser 30 min., fysiske virkemidler 15 min. og mobilisering 15 min. Delprøvene gjennomføres på ulike tidspunkt og må være bestått for at eksamen som helhet skal være bestått.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen kan studenten gjennomføre den eller de delene som ikke er bestått ved ny eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Fysiske virkemidler: Skjema for dosering av laser.

Øvelser: evt. egne småredskap.

Mer om hjelpemidler