Hopp til innhald

BRA112 Bildedannelse, apparatlære og bildebehandling innen konvensjonell røntgen og computertomografi

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler bildedannelse, herunder anvendt strålefysikk, og apparatur knyttet til konvensjonell røntgen, computertomografi (CT) og gjennomlysning. I tillegg vektlegges teoretiske prinsipper og praktiske ferdigheter innen bildebehandling i emnet. Emnet inneholder også en introduksjon til informasjonsteknologi i helsetjenesten.

Undervisningen foregår i andre semester.

Emnet inneholder følgende fra rammeplanens delemner:

 • Grunnleggende strålefysikk: Attenuasjon av røntgenstråling. (1 stp)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode. Grunnleggende deskriptiv statistikk og måleteknologi (0,5 stp)
 • Fysikk for bildediagnostisering og -behandling:Prinsipper for konvensjonell røntgen, gjennomlysning og CT (2 stp)
 • Apparatlære: Oppbygning, funksjon og anvendelse:konvensjonell røntgen, gjennomlysning og CT (2 stp)
 • Informasjonsteknologi i helsetjenesten: PACS og RIS (0,5 stp)
 • Radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse: Røntgenbildets dannelse i forhold til strålefysiske prinsipper og vekselvirkningsprosesser i ulike vevstyper. Dannelse av det digitale bildet og bildeprosessering knyttet til konvensjonell røntgen, gjennomlysning og CT. (2 stp)

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan forklare oppbygging og virkemåte til apparatur for konvensjonell røntgen, gjennomlysning og computertomograf (CT)
 • kan forklare prinsipper for bildedannelse og egenskaper ved det digitale røntgenbilde for konvensjonell røntgen, gjennomlysning og CT
 • kan forklare grunnleggende prinsipper for bildebehandling knyttet til 2D og 3D bildemateriale knyttet til de nevnte røntgenmodaliteter
 • kan beskrive prinsipper og funksjoner for PACS og RIS
 • kan forklare prinsippene for absorpsjon og spredning av røntgenstråling

Ferdigheter:
Studenten...

 • utfører bildeprosessering og kvantifisering på bildemateriale dannet av CT, konvensjonell røntgen og gjennomlysning
 • utfører doseberegninger med egnet programvare
 • planlegger og gjennomfører dosimetrieksperiment på røntgenlaboratoriet
 • anvender grunnleggende deskriptiv statistikk på målinger fra dosimetrieksperiment

Generell kompetanse:
Studenten...

 • anvender kunnskaper innen bildedannelse og bildebehandling på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • formidler kunnskap innen bildedannelse og bildebehandling i skriftlig arbeid og muntlig fremføring

Krav til forkunnskaper

Emnet bygger på BRA111 og BRA132

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av 32 timer forelesning, 17 timer oppgavegjennomgang, og 22 timer ferdighetstrening/laboratorieøvelser. I tillegg kommer selvstudium og gruppearbeid. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke totalt i studiet. 39 timer undervisning (oppgaveløsing og laboratorieøvelser), har obligatorisk oppmøte.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • godkjent laboratorierapport
 • godkjent rapport (gruppearbeid) fra planlegging og gjennomføring av dosimetrieksperiment, 3000 ord.
 • godkjent muntlig gruppepresentasjon (podcast) knyttet til planlegging og gjennomføring av dosimetrieksperiment
 • 80 % tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse

Studenten har et forsøk på å få arbeidskravene godkjent før ordinær eksamen. Det tilrettelegges for at studentene får et forsøk til før utsatt eksamen.

Arbeidskravene er gyldig ett påfølgende semester

Vurderingsform

Skriftlig eksamen
Skriftlig 4 timers eksamen under tilsyn

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Arrangeres starten av tredje semester etter samme mal som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten minne, av typen Casio FX-82ES PLUS eller tilsvarende

Mer om hjelpemidler