Hopp til innhald

BRA121 Biomedisin, emne 1 - mikrobiologi, anatomi, fysiologi, patologi

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnene Biomedisin, emne 1 og 2 skal gi kunnskap om og forståelse for mikrobiologi, anatomi, fysiologi og patologi, som danner grunnlaget for andre emner i studiet, samt en god yrkesutøvelse som ferdig utdannet radiograf. Emnet Biomedisin emne 2 bygger på emnet Biomedisin emne 1.

Generell cellebiologi og mikrobiologi.
Anatomi, fysiologi og patologi knyttet til skjelett- og muskelsystemet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan forklare hva anatomi og fysiologi er
 • kan beskrive basal cellebiologi
 • kan gjøre rede for menneskets anatomi og fysiologi med vekt på muskel-skjelettsystemet
 • kan beskrive de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering, virkning på kroppen og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres
 • kan forklare patologiske tilstander knyttet til muskel-skjelettsystemet

Ferdigheter:
Studenten...

 • behersker og kan anvende sentrale latinske begreper
 • anvender anatomiske navn på strukturer og organer
 • identifiserer anatomiske strukturer på røntgenbilder og anatomiske modeller, og kan identifisere strukturer i ulike plan (topografisk anatomi)
 • palperer og identifiserer anatomiske strukturer på kroppens overflate
 • forklarer og anvender anatomikunnskap opp mot CT- og røntgenundersøkelser av over-, underekstremiteter, columna og caput
 • forklarer grunnleggende mikrobiologi, smittekjeden, epidemiologi, etiologi og symptomer
 • beskriver sykehusinfeksjoner
 • anvender kunnskaper om hygieniske prinsipper

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i hvordan prefiks, rot/stamme og suffiks utgjør latinsk terminologi
 • kan formidle kunnskap innen emnet skriftlig og muntlig
 • kan anvende kunnskap innen emnet på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • har innsikt i mikrobiologi og innvirkning på yrkesutøvelse
 • har innsikt i anatomi og fysiologi knyttet muskelskjelettsystemet
 • har innsikt i de hyppigste patologiske tilstandene knyttet til muskel-skjelettetsystemet

Undervisnings- og læringsformer

Total arbeidstid i studiet er 40 timer per uke. Radiografutdanningen vektlegger studentaktive læringsformer, og dette innebærer deltakelse i:

 • studiegruppearbeid
 • ressursforelesninger
 • selvstudium
 • praktiske øvelser
 • oppgaveløsing
 • seminar/oppgaveseminar
 • multiple Choice- tester (MC-tester)

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1: 1 times elektronisk test, MC, i mikrobiologi. Studenten har 3 forsøk. Krav til bestått er 70% riktige svar.

Arbeidskrav 2: 80 % tilstedeværelse på obligatorisk undervisning og seminar med oppgaveløsning i plenum.

Arbeidskrav 3: Tre MC-tester i anatomi, fysiologi og patologi, der studenten må ha 2 av 3 tester bestått for å kunne gå opp til eksamen (Krav til bestått er 70% riktige svar for hver enkelt test). En har tre forsøk innen ett gitt tidsrom til å bestå hver enkelt test.

Arbeidskrav 1 og 3 er gyldige i det semesteret de utføres og blir vurdert som bestått. Ved ny eksamen samme studieår, vil beståtte arbeidskrav også være gyldige. Arbeidskrav 2 er gyldig også i påfølgende studieår

Vurderingsform

Skriftlig eksamen
Skriftlig 4 timers eksamen under tilsyn

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler