Hopp til innhald

BRA132 Grunnleggende radiografi ved konvensjonell røntgen og computertomografi (CT)

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Tema i første studieår er Radiografi som kunnskapsområde

Emnet gir en introduksjon til faget radiografi og radiografens funksjonsområder.

Emnet tar for seg metodiske prinsipper knyttet til konvensjonelle røntgenundersøkelser og CT undersøkelser av skjelettet. Videre omhandler emnet sykepleieprosedyrer innen stell og forflytning. All ferdighetstrening skjer ved Høgskolens laboratorier/SimArena.

Emnet inkluderer også Fellesundervisning med studenter fra andre helse- og sosialfagutdanninger.

Undervisning og eksamen foregår i høstsemester.

Emnet inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen:

 • Anatomi og fysiologi
 • Indikasjoner for røntgenundersøkelser/sykdomslære/patologi
 • Strålebiologi og strålevern
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Psykologiske og pedagogiske emner
 • Yrkesetikk og faglig fundament
 • Fysikk for bildediagnostisering og -behandling
 • Apparatlære
 • Radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse kan gjennomføre utvalgte CT - undersøkelser
 • Metodiske prinsipper og teknikker
 • Kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan forklare hva radiografers hovedarbeidsområde og funksjoner er
 • kan beskrive radiografifagets vitenskapelige ståsted
 • kan beskrive vitenskapsteoretiske hovedretninger
 • kan gjøre rede for «radiografiprosessen»
 • kan forklare hovedprinsipper for planlegging, utførelse og etterarbeid ved konvensjonell røntgen- og CT-undersøkelser
 • kan gjøre rede for eksponeringparametre og hvordan ulike parametere påvirker bilderesultatet
 • kan beskrive og vurdere bildekriterier og bildekvalitet ved aktuelle skjelettundersøkelser
 • kan gjøre rede for basal terminologi innen CT som grunnlag for bildeopptak
 • kan gjøre rede for ulike kommunikasjonsformer i forhold til alder, kultur og språk
 • kan gjøre rede for teorier, begreper og metoder innen pleie og omsorg som inngår i radiografi
 • kan gjøre rede for enkelte menneskets verdier, normer og holdninger som forutsetning for at inngå i en profesjonell- og omsorgsrelasjon med pasienten
 • kan forklare betydningen av relasjonen mellom pasient og radiograf for mennesket, som er til undersøkelse og behandling
 • kan gjøre rede for menneskets grunnleggende behov samt omsorg og pleie til mennesket som har behov for støtte til oppfyllelse av grunnleggende behov
 • kan forklare hva kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer
 • kan redegjøre for hvordan forskningsbasert kunnskap bidrar til radiografifaget
 • kan gjøre rede for og gjenkjenne sentrale kjernespørsmål innen profesjonen
 • kan forklare grunnleggende prinsipper i akademisk skriving

Ferdigheter:
Studenten...

 • mestrer utdanningens røntgenapparater på SimArena i tråd med gitte retningslinjer for sikkerhet
 • bruker radiografiprosessen i forbindelse med praktiske øvelser/ferdighetstrening og simulering
 • forbereder pasienter (medstudenter) til røntgenundersøkelse av skjelett ved konvensjonell røntgen og CT
 • informerer pasient, pårørende, studenter og annet helsepersonell om prosedyrer og tiltak knyttet til aktuelle røntgenundersøkelser
 • anvende grunnleggende tiltak og prosedyrer innen ergonomi (forflytning)
 • anvender grunnleggende sykepleieprosedyrer (pasient/stell/hygiene)
 • gjennomfører skjelettundersøkelser på fantom ved konvensjonell røntgen (ekstremiteter og rygg) og CT (hode og rygg)
 • anvender strålevernsprinsipper for pasient og personale
 • diskuterer relevante faktorer som påvirker stråledose og bildekvalitet
 • gjenkjenner anatomiske strukturer på røntgenbilder og identifiserer organ i ulike plan (topografisk anatomi)
 • bruker SYNGO VIA i bildebearbeiding
 • mestrer kommunikasjon i en simuleringssituasjon knyttet til gjennomføring av en røntgenundersøkelse
 • oppøver handlingskompetanse i en simuleringssituasjon ved kontrastindusert reaksjon på CT
 • kan identifisere informasjonsbehov basert på praksisnære situasjoner
 • kan formulere forgrunnsspørsmål og bakgrunnsspørsmål
 • kan identifisere egnete informasjonskilder
 • bruker grunnleggende prinsipper i akademisk skriving

Generell kompetanse:
Studenten...

 • anvender kunnskaper i grunnleggende radiografi på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • dokumenterer, kvalitetssikrer og godkjenner eget utført arbeid på røntgenlaboratoriene
 • oppøver seg til profesjonelle holdninger i yrkesutøvelsen
 • oppøver seg til kunnskapsbasert praksis som grunnlag for refleksjon
 • skal tilegne seg kunnskaper innen relevante fagområder gjennom søk i artikkelbaser
 • kan reflektere og diskutere fagrelevante problemstillingar
 • anvender itslearning studiestøttesystem og studentweb

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av ressursforelesning, seminar,ferdighetstrening. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium/studieoppgaver. Det er obligatorisk oppmøte på deler av undervisningen.

Undervisningen består av 81 timer forelesning, 8 timer oppgavegjennomgang og 28 timer ferdighetstrening/laboratorieøvelser. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke totalt i studiet. All (36 timer) laboratorieøvelser og oppgavegjennomgang er obligatorisk. 60 av forelesningstimene har obligatorisk oppmøte.

I ferdighetstrening og i simulering er medstudent og/eller fantom «pasient».

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80 % tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse. Se avdelingens retningslinjer for obligatorisk studiedeltakelse.
 • Multiple Choice i strålevern som ledd i opplæring på utdanningens laboratorier. Det gis tre forsøk.
 • Skriftlig individuelt arbeidskrav innen konvensjonell røntgen. Lengde 1500 ord ± 10%. Det gis to forsøk.

Arbeidskravene vurderes etter kriterier gitt i arbeidsheftet.

Arbeidskravene vil være gyldig for de to påfølgende semester.

Vurderingsform

Hjemmeoppgave
Individuell skriftlig hjemmeoppgave på 2000 ord +/- 10%.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Arrangeres 2. semester

Ved ny eksamen vil det bli gitt en ny skriftlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler