Hopp til innhald

BRA341 Praktisk fagformidling

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene få praktisk erfaring med fagformidling. Målgruppen studentene skal rette fagformidling mot er radiografer, studenter og ansatte ved radiografutdanningen. Studentene tar utgangspunkt i tema i bacheloroppgave.

2A Vitenskapsteori og forskningsmetode

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om ulike måter å praktisere faglig formidling
 • kjenner til relevante sosiale medier for faglig formidling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan formidle fagstoff i radiografi i et konferansesammendrag
 • kan anvende verktøy som powerpoint og poster til faglig formidling i forbindelse med en minikonferanse
 • kan anvende prinsipper for kunnskapsbasert praksis i formidling av fagstoff innen radiografi
 • kan beherske sosiale medier på en profesjonell måte i formidling av radiograffaglig fagstoff
 • kan reflektere over bruk av sosiale medier i faglig formidling

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan planlegge og velge formidlingsform i forhold til innhold og mottakere
 • kan reflektere over ansvar for faglig formidling innen radiografifaget
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med fagfeller

Undervisnings- og læringsformer

Det tilrettelegges for læring gjennom obligatoriske forelesninger, gruppeseminarer, prøvefremlegg, konferanse og selvstendig arbeid.

Undervisningen består av 6 timer forelesning og 8 timer seminar. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke. All timeplanfestet undervisning/seminarer har obligatorisk oppmøte.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjent skriftlig notat på 700 +/- 10% der studenten gjør rede for plan og gjennomføring (strategi) for bruk av sosiale medier i egen fagformidling
 • Godkjent innlevering av et abstract (konferansesammendrag) på 500 ord +/- 10%
 • Ta del i påfølgende faglig diskusjon på seminar om formidlingsformer (poster, sosiale medier og muntlig presentasjon), samt forberede og gi tilbakemelding på innlegget til medstudent(er).
 • Godkjent obligatorisk studiedeltakelse

Skriftlige arbeidskrav skal være godkjent før eksamen, studenten har to forsøk for å få disse godkjent.

Vurderingsform

Praktisk eksamen
Eksamen er en individuell muntlig presentasjon av faglig arbeid, eller gjennomført poster med muntlig fremlegg.

Eksamen avholdes på en minikonferanse hvor deltakere er medstudenter, lærere og representanter fra praksisfeltet.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått leverer studenten en skriftlig rapport knyttet til faglig formidling av bacheloroppgaven.