Hopp til innhald

BRP101 1. klinisk praksis - radiologisk avdeling

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

I emnet inngår modalitetene konvensjonell røntgen og computertomografi på bildediagnostisk avdeling. Studenten skal gjennom aktiv, veiledet og selvstendig deltakelse i pasientnært arbeid og utvikle en grunnleggende forståelse for radiografyrket. Emnet fokuserer på radiografiprosessen, pasientrelasjon, undersøkelsesprosedyrer og administrative rutiner.

Emnene inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen:

1 A Anatomi og fysiologi
1 B Sykdomslære og mikrobiologi
1 C Farmakologi og medikamentregning
1 E Strålebiologi og strålevern
2 B Etikk
2 D Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing
2 E Psykologiske og pedagogiske emner
2 F Yrkesetikk og faglig fundament
3 A Pasientomsorg og sykepleie
3 B Fysikk for bildediagnostisering og ¿behandling
3 C Apparatlære
3 D Informasjonsteknologi i helsetjenesten
3 E Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse
3 F Metodiske prinsipper og teknikker
3 G Kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om de faglige, etiske og juridiske aspekter som ligger til grunn ved praktisk yrkesutøvelse
 • gjør rede for omsorgsbehov til pasienten med spesiell vekt på informasjon og kommunikasjon
 • gjør rede for de vanligste indikasjoner til bildediagnostikk ved aktuell modalitet
 • kan beskrive gjennomføringen av de mest vanlige undersøkelser ved modaliteten
 • forklarer administrasjonsrutiner (mottak og behandling av henvisninger/bilder)
 • gjør rede for avdelingens nød prosedyrer (brann, ØH situasjoner)

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan planlegge, organisere, utføre og vurdere/godkjenne eget arbeid under veiledning/godkjenning av radiograf
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • mestrer nødvendige hygieniske tiltak
 • anvender strålehygieniske tiltak knyttet mot pasient, pårørende og personale
 • kan gi tilpasset informasjon til pasienten og evt pårørende, innhente relevante opplysninger fra pasient samt forberede pasient til de mest vanlige undersøkelser ved modaliteten
 • kan observere pasientens kliniske tilstand og gjennomføre eventuelle tiltak før, under og etter undersøkelser i samarbeid med radiograf
 • forbereder laboratoriet til aktuelle undersøkelser
 • kan gjennomføre sikker forflytting, stabilisere og immobilisere pasientene til undersøkelse
 • kan anvende de mest vanlige funksjoner i RIS/PACS.
 • kan lese og tolke henvisning og gjøre valg av protokoll/prosedyre under veiledning av radiograf
 • kan gjenkjenne normal anatomi og et utvalg patologiske prosesser i ulike plan
 • mestre daglige/ukentlige kvalitetskontroll som utføres ved avdelingen

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre de mest vanlige undersøkelser alene eller som deltaker i team i tråd med faglige, etiske og juridiske krav og retningslinjer
 • viser respekt for pasienter i undersøkelses og har en grunnleggende forståelse av radiografprofesjonen og radiografens rolle i et tverrfaglig samarbeid
 • kjenner til eget kompetanseområde og definere eget behov for assistanse og veiledning
 • tar ansvar for oppnåelse av læringsutbytte i praksis

Læringsutbytter er i tillegg knyttet til og beskrevet under hver enkelt modalitet.

Kunnskap:
Studenten...

 • redegjør for eksponeringsparameter og eksponeringsteknikk (kV, mAs, ionisasjonskammer, air gap, fokus, raster) knyttet til stråledose og bildekvalitet
 • redegjør for geometrisk fordreining og forstørring
 • redegjør for sammenhengen mellom posisjonering/projeksjon/apparatvinkling og anatomisk fremstilling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende aktuelt utstyr på en sikker måte
 • kan utføre enkel bildebehandling
 • mestrer posisjonering og sentrering av pasient.
 • mestrer tilpasninger av projeksjoner ut fra pasientens forutsetninger

Generell kompetanse:
Studenten...

 • gjennomfører røntgenundersøkelser under veiledning av radiograf
 • har kunnskap om bildeframstilling ved hjelp av konvensjonell røntgen
 • kan vurdere anatomiske bildekriterier og teknisk kvalitet på bildet

Kunnskap:
Studenten...

 • kan redegjøre for forholdet mellom scanparametere, stråledose- og bildekvalitet.
 • kan redegjøre for anvendelsen av per orale, rectal og intravenøse kontrastmidler
 • kan forklare spesifikke CT-stråledosebegreper og stråledoser knyttet til utvalgte prosedyrer (nasjonale/lokale referanseverdier)
 • kan forklare bruken av automatisk rørstrøm modulering

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan gjennomføre korrekt sentrering til de ulike CT-prosedyrene
 • kan velge scan-område ut i fra oversiktsbilde i forhold til problemstilling/indikasjon under veiledning av radiograf
 • kan innhente relevant informasjon fra pasient og pasientinformasjons system for å identifisere risikopasienter for kontrastmiddelreaksjon og iverksette eventuelle tiltak i tråd med avdelingens retningslinjer under veilednig av radiograf
 • kan anvende automatisk kontrastmiddelinjektor på en forsvarlig måte under veiledning av radiograf
 • gjenkjenner artefakter
 • kan utføre postprosesseringsmetoder som for eksempel multiplanar reformat (MPR)

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan reflektere over sammenheng mellom valg av CT-protokoll og indikasjon
 • kan sammen med radiograf vurdere bildekvalitet og oppnåelse av bildekriterier

Krav til forkunnskaper

Bestått eksamen i emnene BRA111, BRA112, BRA132, BRA133, og BRAF11

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal ha 36 timer praksis per uke i radiologisk avdeling. Lunsjpauser, loggskriving og andre arbeidskrav kommer i tillegg.

Studentene skal veiledes av radiograf. Kontaktlærer godkjenner studentenes logg og refleksjonsnotat, og er i dialog med student og veileder i løpet av praksisstudiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ukentlig loggskriving. Veileder og kontaktlærer skal ha innsyn i loggen og anvende den aktivt i veiledningssituasjoner.
 • Skriftlig arbeidskrav på 1000 ord +/- 10%. Oppgaveteksten presenteres for studentene før praksisstart. Dersom arbeidskravet underkjennes har studenten et forsøk til, totalt to forsøk.
 • Skriftlig egenevaluering på vurderingsskjemaet.

Vurderingsform

Praksisvurdering
Det gjennomføres en vurderingssamtale mot slutten av praksisperioden for hver modalitet. Student, veileder og kontaktlærer deltar i samtalen. Veileder fyller ut evalueringsskjema. Vurderingssamtalen og vurderingsskjemaet skal gi både studenter og utdanningen en klar pekepinn på studentens ståsted og grad av oppnåelse i forhold til aktuelle læringsutbyttebeskrivelser.

All praksis er obligatorisk og nærvær mindre enn 90 % gir ikke bestått praksis og vurderingssamtale vil ikke bli gjennomført. Den læring som forekommer på de respektive bildediagnostiske avdelinger er knyttet til selve utøvelsen av radiografyrket og dermed vanskelig å tilegne seg andre steder.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode, få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt (Forskrift til Rammeplan for radiografutdanning, 2005, § 5).

Vurderingsuttrykk
Praksisstudiene vurderes til bestått/ikke bestått. Kontaktlærer er ansvarlig for at praksisvurderingen gjennomføres.

Gjennomføring av ny praksisperiode
Vurderes praksis til ikke bestått vil ny praksisperiode i sin helhet bli tilrettelagt i samme tidsrom året etter.