Hopp til innhald

BSS3D1 Videreføring i utøvelse av sykepleie i somatisk sykehus

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet viderefører utøvelse av generell og spesiell sykepleie i somatisk sykehus, samt innføring i utøvelse av sykepleiens administrative funksjon. Høy gjennomsnittsalder, mer alvorlig og sammensatt sykdomsbilde, samt kortere liggetid krever god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, for å bidra til trygg overføring av pasienter og forsvarlig helsetjeneste.

Sykepleierfunksjonen i medisinske og kirurgiske avdelinger er basert på kompetanse og vilje til å tilpasse sykepleie i forhold til ulike pasientsituasjoner. Det legges vekt på sykepleiens pedagogiske og administrative funksjon i følgende kompetanseområder: Helsefremming og forebygging

Pleie, omsorg og behandling
Rehabilitering
Undervisning og veiledning
Yrkesetisk holdning og handling
Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning
Organisasjon og ledelse, politikk og lovverk
Forebyggende helsearbeid

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • vurderer pasientens tilstand og iverksette sykepleietiltak som fremmer helse og forebygger komplikasjoner i forbindelse med operative inngrep og medisinske undersøkelser og behandling til mennesker i alle aldersgrupper, som er innlagt i sykehus, dagavdeling eller behandles poliklinisk
 • anvender kunnskap i akutte situasjoner og ved endring /forverring av pasientens sykdom
 • deltar i tverrfaglig samhandling både innad i sykehuset, og i forbindelse med utskriving eller overføring til andre deler av helsetjenesten

Ferdigheter:
Studenten...

 • begrunner og iverksetter tiltak i forbindelse med operative inngrep og medisinske undersøkelser og behandling relatert til alle aldersgrupper
 • leder og administrerer sykepleie til grupper av pasienter på en sengepost, poliklinikk eller dagavdeling, samt lede eget og andres arbeid
 • dokumenterer skriftlig og muntlig et pasientforløp fra innleggelse til utskrivelse eller overføring til andre avdelinger/ institusjoner eller andre deler av helsetjenesten
 • iverksetter grunnleggende livreddende tiltak ved akutt sykdom, og kunne bruke hjertestarter ved hjertestans.

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kjenner til ulike forvaltningsnivå i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
 • har oppnådd kunnskap om sykepleierens funksjon i pasientforløpet, og bidrar med sykepleiefaglig kompetanse i et tverrfaglig samarbeid
 • arbeider systematisk og kontinuerlig med å lindre og forebygge skade og sykdom
 • vurderer konsekvenser for pasienter og pårørende ved innleggelse i sykehus
 • gjenkjenner ulike dokumentasjonsverktøy for å dokumentere sykepleie til pasienter i somatisk sykehus
 • kjenner til enkel statistikk og kvantitative forskningsmetoder

Krav til forkunnskaper

Bestått BSS3B og BSM3

Undervisnings- og læringsformer

Studentens obligatoriske praksistid er 300 timer fordelt på 10 uker. Praksisstudier utgjør gjennomsnittlig 30 timer per uke, og emnet gjennomføres ved at studenten får tildelt studieplass ved en medisinsk eller kirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. 15 studieplasser er knyttet til avdeling Voss. I praksisperioden inngår 3 obligatoriske veiledningssamtaler med student/praksisveileder og lærer. Studentens egen målsetting tar utgangspunkt i personlige mål, emnets forventede læringsutbytte og aktuelle læringsmuligheter på praksisstedet. Det er utarbeidet plan for praksis ved samtlige poster/avdelinger i medisins og kirurgisk praksis. De obligatoriske praksisstudiene gjennomføres i henhold til studentens målsetting for praksisperioden og gjennom aktiv deltagelse i den aktuelle posten.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten utarbeider en egenpresentasjon før praksis. Studenten utarbeider egen målsettingsrapport til halv- og heltidsevaluering Studenten utarbeider to refleksjonsnotat:
tema 1: beskrive en situasjon fra praksis som har gitt deg innsikt og økt forståelse for sykepleiers rolle i spesialisthelsetjenesten
tema 2: beskriv en situasjon fra praksis med fokus administrasjon og ledelse Studenten skal utarbeide et fagnotat fra sitt praksissted, og gi respons på et fagnotat fra medstudent. Studenten har ansvar for fremlegg på klinikk og deltakelse på medstudenters klinikk. Studenten deltar i obligatoriske sykepleiefaglige veiledningsgrupper. Studenten deltar i studentdrevet team/administrativt fokus Studenten består flervalgstest i emnet kvantitive metoder og statistikk, som gjennomføres som elæring.

Vurderingsform

Praksisvurdering
Vurderingsutrykk
Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurdering skjer fortløpende ut fra gjeldende målsetting og kriterier for andre sykehuspraksis, i tillegg til fortløpende skikkethetsvurdering.

Kriterier for bestått praksis og skikkethetsvurdering finnes på itslearning Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Avdeling for helse- og sosialfag er tilgjengelig på HVLs nettsider.

Fravær utover 10% innebærer ikke bestått praksisstudium.

Dersom studenten får ikke bestått praksis, må studenten avbryte studiet og gjennomføre praksis med neste kull.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler