Hopp til innhald

BSS3E2 Fagforståelse for sykepleie til pasienter i somatisk sykehus

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet knyttes til generell og spesiell sykepleie i somatisk sykehus. Videre beskrives ulike tradisjoner for fagforståelsen i sykepleie som inngår i fagdebatten og i grunnlagstenkningen i faget. Emnet er knyttet til hvordan pasienter og pårørende opplever sykdom, hvordan sykdom utredes og behandles, hvilke konsekvenser dette får for sykepleie.

Eksamen tester fagforståelsen for sykepleie til pasienter i somatisk sykehus med integrering av perspektiver fra samfunnsvitenskap, medisin- naturvitenskap, sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag og sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • Gjør rede for betydningen av sykepleiers ansvars- og funksjonsområder relatet til spesialisthelsetjenesten
 • Gjør rede for undervisning og veiledning av pasienter og pårørende relatert til pasients behov og behandling
 • Har kunnskaper om administrasjon og ledelse av eget arbeid
 • Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til sykepleiens faglige og vitenskapelig grunnlag, sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget, sykepleiens funksjon og oppgaver, medisinsk - naturvitenskapelige emner og samfunnsvitenskapelige emner
 • Har kunnskap om lover, retningslinjer og forskrifter som regulerer spesialisthelsetjenesten

Ferdigheter:
Studenten...

 • Vurderer, planlegger og iverksetter relevante sykepleietiltak overfor mennesker innlagt i somatisk sykehus
 • Deltar i tverrfaglig team og samhandle med andre instanser for å legge til rette for utskriving/overføring av pasienter
 • Veileder, underviser individuelt og i grupper til pasienter og pårørende som er innlagt i sykehus, dagavdeling eller behandles poliklinisk

Generell kompetanse:
Studenten...

 • Anvender kunnskaper og ferdigheter relatert til pasienter i alle aldre som er innlagt i somatisk sykehus, dagavdelinger eller som blir poliklinisk behandlet
 • Viser samarbeidsevner, ansvarlighet og evne til refleksjon over egen yrkesutøvelse
 • Vurderer og utfører ordinasjoner, samt administrerer og observerer bivirkninger av medikamenter forordnet av lege

Krav til forkunnskaper

Bestått BSS3D1

Undervisnings- og læringsformer

Praksisforberedende undervisning, praksisstudier, selvstudier, studiegrupper, forelesninger og simuleringer på sykepleielab

Obligatorisk læringsaktivitet

Dokumentert deltagelse i studiegrupper, sykepleie laboratorium, og praksisforberedende undervisning

Alle de obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen

Obligatoriske arbeidskrav er gyldig i to semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Individuell skriftlig 6 timers skoleeksamen under tilsyn.

Vurderingsutrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Det arrangeres ny eksamen før semesterstart i 3.studieår

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler