Hopp til innhald

DIA503 Fordypning i klinisk diabetesspesialitet og klinisk fagledelse

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Klinisk fagledelse er et overordnet tema i dette emnet. Dette omfatter klinisk fagledelse på individ og systemnivå, og innebærer å arbeide kunnskapsbasert. Dette emne skal kvalifisere til spesialisert og utvidet handlingskompetanse innen klinisk diabetessykepleie.

Refleksjon og erfaringsutveksling knyttet til praksisutøvelsen skal bidra til at forskningsbasert kunnskap integreres med klinisk erfaring og brukerkunnskap og tilpasses kontekst for utøvelse. Fagutøvelsen krever samarbeid med bruker/pasient, pårørende og andre aktuelle yrkesgrupper med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Studentene skal tilegne seg kunnskap, holdninger og generell kompetanse slik at brukere og pasienter får faglig forsvarlig pleie og behandling samt at etiske og juridiske forhold blir ivaretatt.

Tema som belyses i dette emnet er knyttet til sykepleiefaglige utfordringer og problemområder, kunnskaper og kunnskapsutvikling knyttet til diabetes. Videreutvikling av ferdigheter knyttet til en kunnskapsbasert praksis ivaretas gjennom arbeidet med fordypningsoppgaven. Alle tema vil være knyttet til fagledelse, som inkluderer en kontinuerlig utvikling av å lede, koordinere og sikre gode pasientforløp. Aktuelle problemstillinger knyttet til personer med diabetes bli tatt opp og belyst både gjennom praksis studier og teori.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan gjøre selvstendige kliniske vurderinger om sykepleietiltak både mht. undersøkelse, forebygging, og behandling
 • kan planlegge og utøve sykepleie basert på kritisk vurdering av forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientens preferanser og behov
 • kan planlegge og gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Ferdigheter
Studenten...

 • kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen praksis
 • kan mestre komplekse situasjoner innen sin kliniske spesialitet

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan ta selvstendige kliniske vurderinger om sykepleietiltak både mht. undersøkelse, forebygging, og behandling
 • kan ta selvstendige kliniske vurderinger hvor brukerens/pasientens sykepleietilbud ses i en tverrfaglig sammenheng og på tvers av tjenestenivåene
 • kan samhandle med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
 • bidrar til innsikt og kompetanse i tverrfaglig og -etatlig samarbeid slik at pasientens/brukerens sykepleietilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestesteder og -nivåer
 • kan veilede personer med diabetes, deres pårørende og andre yrkesgrupper

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Selvstudie
 • Praksisstudier

For å kunne videreutvikle praktiske ferdigheter innen spesialiteten er det i løpet av dette emnet lagt opp til 150 timer klinisk praksis (4 uker) (hospitering). Praksis bør fortrinnsvis være på et annet sted enn eget arbeidssted. Praksissted velges i samråd med Høgskolen i Bergen.

Kliniske studier er obligatorisk, og fravær utover 10 % må tas igjen etter avtale for at praksisstudiene kan godkjennes.

Det skal være en tydelig sammenheng mellom valg av tema i fordypningsoppgave og kliniske studier. Det vil si at det skal være sammenheng mellom mål for fordypning i kliniske studier og problemstilling i fordypningsoppgaven. Kompetanse i å anvende forskningsbasert kunnskap i praksis skal tydeliggjøres i dette emnet.

Det skal utarbeides egen målsetting for de kliniske studiene. Målsettingen skal beskrive individuell progresjon i kunnskaper og ferdigheter samt fokus for praksis i relasjon til fordypningsoppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Praksisstudier i kommune- eller spesialisthelsetjenesten inkludert innlevering av skriftlige mål- og evalueringsrapporter fra hvert praksissted.
 • Kommunikasjonsseminar med øvelse i argumentasjon i tverrfaglig team.
 • Fagseminar med fremlegg og opposisjon på deler av studentens fordypningsarbeid. Det oppnevnes opponenter fra studentgruppen

Godkjente arbeidskrav er gyldige til og med neste gang emnet tilbys.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig individuell fordypningsoppgave med et omfang på maksimalt 5000 ord.

Tema for skriftlig fordypningsarbeid kan være knyttet til: 1) forskningsprosjekter ved høgskolen, 2) prosjekter i praksisfeltet eller 3) tema som er relevante for klinisk praksis som diabetessykepleier. Tema bør knyttes til tema for eventuelt masterprosjekt. Fordypningsoppgaven skal være en litteraturstudie. Kan skrives som en vanlig oppgave etter gitte retningslinjer eller som en artikkel tilpasset valgte tidsskrifts manuskriptveileder.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Gjennomføring av ny/utsatt eksamen:

Ved ikke bestått (karakteren F) må studentene bearbeide sin besvarelse til ny/utsatt eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler kan benyttes fritt i arbeidet med fordypningsoppgaven.

Mer om hjelpemidler