Hopp til innhald

DYK602 Teori/praksis Dykkeleder innaskjærs

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kort repetisjon i fagene dykketeori, fysiologi, dykkemedisin, førstehjelp, og dekompresjon.
Nye fag:
Dykkemedisin og førstehjelp med bruk av hjertestarter, prosedyrer og beredskap, klasseselskap, internasjonale normer og spesialkrav, kvalitetsstyring og internkontroll, regelverk og standarder (Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet), løfteutstyr og rigging, SJA, HAZOP/HAZID, og FMEA, lederskap, nødsituasjoner, stress.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten:

 • ha inngående kunnskaper om prinsipper for sikker utførelse av dykkeoperasjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om de forskjellige typer metoder og utstyr som blir benyttet i dykkeoperasjoner
 • ha gode kunnskaper om nødprosedyrer og beredskapsplaner for dykkeoperasjoner, herunder støtte av AMK og luftambulanse
 • kjenne til relevante regelverk og standarder, klasseselskap, internasjonale normer og spesialkrav.
 • ha gode kunnskaper om kvalitetsstyring og internkontroll
 • ha gode kunnskaper om HMS, SJA, Hazop / Hazid og FMEA.
 • ha grundig kjennskap til forskjellige symptomer på trykkfallsyke og valg av behandlingstabell

 • kunne anvende grunnleggende HMS for å ivareta egen og andres sikkerhet i forbindelse med en dykkeoperasjon
 • kunne planlegge og gjennomføre undervannsarbeid i samsvar med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet
 • kunne utføre og overse utførelse av livreddende førstehjelp, samt velge rett innledende behandling ved symptomer på trykkrelaterte skader og trykkfallsyke

 

 • kunne planlegge, lede, gjennomføre og kontrollere egne og andres arbeidsoppgaver i henhold til gjeldende krav og spesifikasjoner
 • kunne følge sentrale lover, forskrifter og regler som gjelder for dykke og anleggsfagene samt påse at andre involverte i dykkeoperasjonen gjør likeledes
 • kunne ta selvstendige avgjørelser, samt veilede og instruere de andre involverte i dykkeoperasjonen
 • kunne vise kreative, praktiske evner i løsing av problemer og oppgaver
 • kunne ivareta moralske og etiske verdier og krav som gjelder i samfunnet og på arbeidsplassen
 • Kunne vurdere eget og andres arbeidsområde, samt egen og andres kompetanse og vite når annen fagkompetanse må innhentes.

Krav til forkunnskaper

Kandidaten må:

 • være minst 24 år gammel og vært kvalifisert ervervsdykker med overflateforsynt utstyr i minst to år. Han må ha gjennomført minst 200 dager ervervsmessige overflateforsynt dykk etter å ha kvalifisert seg til klasse 1 dykker/B bevis.
 • Eller være i et utdanningsløp der dette emne er en del av studiet. I dette tilfelle vil det ikke bli utstedt kompetansebevis, men dette kan søkes om i ettertid når kandidaten tilfredsstiller praksiskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium, praktiske øvelser.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer, bokstavkarakter,