Hopp til innhald

DYK603 Kommunikasjon og rapportering

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kommunikasjon, rapportering, radiobruk, skriving av prosjektoppgave

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten

  • ha gode kunnskaper om kommunikasjon og rapportering
  • ha grunnleggende kunnskaper om utforming av en prosjektoppgave og akademisk referering
  • ha grunnleggende kunnskap om oppbygning og innhold i en rapport, prosedyre og samsvarsmåling
  • kunne gjengi det fonetiske alfabetet

 

  • kunne utarbeide et skriftlig prosjektarbeid
  • kunne anvende teoretiske kunnskaper gjennom skriftlig og muntlig fremføring av forskjellige rapporter, prosedyrer og samsvarsmålinger
  • kunne benytte radiokommunikasjon effektivt

 

  • kunne kommunisere presist: At man rapporterer det som er nødvendig å rapportere
  • kunne kommunisere konsist: At man rapporter på den samme måten fra operasjon til operasjon
  • kunne kommunisere effektivt: At rapportering inngår som en del av operasjon og ikke går ut over kvaliteten på annet arbeid

Krav til forkunnskaper

Generelle opptakskrav i språk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium, praktiske øvelser, prosjektoppgave

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer, bokstavkarakter A-F, teller 50 %

Prosjektoppgave, bokstavkarakter A-F, teller 50 %