Hopp til innhald

DYK604 Matematikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Aritmetikk og algebra, trigonometri, ligninger, geometri, funksjoner.

Omfang: 75 undervisningstimer

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten

  • ha gode kunnskaper om aritmetikk og algebra, trigonometri, geometri, trykk i gass og væske, og ligninger med to ukjente

  • kunne anvende matematikken i praksis ved praktiske oppgaver innen gassfysikk, masseberegning, areal, volum og oppdrift i væske

  • kunne løse praktiske oppgaver som han møter på arbeidsplassen som masseberegning, praktisk bruk av Arkimedes lov

Krav til forkunnskaper

Se generelle opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium, praktiske øvelser oppgaveløsning blant annet innen blandingsgass, masseberegning, fukt i luft, trykk og oppdrift..

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer, bokstavkarakter A-F.