Hopp til innhald

ELDHELS1006 Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet er et svar på noen av de endringer samhandlingsreformen innebærer for kommunehelsetjenestenes møte med de sykeste eldre.

Studiet er bygd opp rundt relevante og praksisnære pasienthistorier fra kommunehelsetjenesten. Oppøvelse av informasjonskompetanse i helsetjenester til eldre vil bli vektlagt.

Læringsutbytte

 • har spesiell kunnskap om patofysiologiske prosesser ved svikt/sykdom/skade i hjerte-, lunge-, nyre- og sirkulasjonssystemet hos eldre
 • har kunnskap om betydningen av ernæring, væske og elektrolyttbalanse ved alvorlig sykdom hos eldre
 • har kunnskap om ulike former for smertebehandling
 • har kunnskap om samhandlingsreformen  og konsekvensen av denne

 • kan identifisere og drøfte etiske utfordringer i klinisk praksis som involverer eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner
 • bruker relevante metoder for å  identifisere, tolke og vurdere pasientens helsestatus, kliniske problemstillinger, sykdom, reaksjoner og behov
 • kan identifisere og analysere tegn og symptomer på patofysiologiske prosesser i kliniske situasjoner
 • kan planlegge  og gjennomfører avansert sykepleie og delegert medisinsk behandling til pasienter med svikt/sykdom/skade i hjerte-, lunge-, nyre- og sirkulasjonssystemet på en forsvarlig og omsorgsfull måte
 • kan bruke aktuelt medisinsk teknisk utstyr
 • kan arbeide kunnskapsbasert

 • har en analytisk tilnærming til egen praksis og til videreutvikling av egen kompetanse til eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner
 • kan samarbeide hensiktsmessig med egen og andre helsefaglige profesjoner innenfor egen organisasjon og på tvers av tjenestenivåer
 • formidler faglige vurderinger og problemstillinger til kollegaer og andre
 • videreutvikler og fremmer informasjonskompetanse i arbeidsmiljøet
 • kan lede og koordinere pasientretta aktiviteter og sikrer gode pasientforløp i egen enhet og på tvers av tjenestenivå
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis

Krav til forkunnskaper

Autorisasjon som sykepleier.

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Veiledning, undervisning, simulering, selvstudium.

Deltidsutdanning med samlinger på kampus Haugesund og Stord. Studiet baseres også på obligatorisk kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Undervisning på kveldstid kan bli aktuelt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja

Vurderingsform

Gradert karakter

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler