Hopp til innhald

ELDHELS2006 Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner II

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder relevante og praksisnære pasienthistorier. Del II fokuserer spesielt på klinisk vurdering av pasienten, polyfarmasi og uheldig legemiddelbruk, samt kunnskapsbasert praksis.

Læringsutbytte

 • har avansert kunnskap om klinisk vurdering av eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner
 • har spesialisert kunnskap om polyfarmasi og uheldig legemiddelbruk  hos eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner
 • har kunnskap om det å arbeide kunnskapsbasert

 • kan selvstendig innhente data om pasientens helsehistorie (anamnese)
 • kan gjennomføre en systematisk klinisk undersøkelse
 • kan vurdere den medikamentelle behandlingen til eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner
 • kan  identifisere uheldige legemiddelinteraksjoner
 • kan anvende kunnskap fra ulike fagområder og integrere disse i omsorg, pleie og behandling
 • arbeider kunnskapsbasert og bidrar til klinisk fagutvikling på arbeidsplassen

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og praksis
 • kan bidra med kartlegging av legemiddelrelaterte problemer i tverrfaglig team 
 • kan analysere og kommunisere om faglige problemstillinger innenfor avansert sykepleie, både med samarbeidende helsepersonell og allmennheten
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i klinisk praksis

Krav til forkunnskaper

Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner I

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Veiledning, undervisning, simulering, selvstudium.

Deltidsutdanning med samlinger på kampus Haugesund og Stord. Studiet baseres også på obligatorisk kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats individuelt og i gruppe mellom samlingene.

Undervisning på kveldstid kan bli aktuelt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja

Vurderingsform

Mappeeksamen.  Gradert karakter

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler