Hopp til innhald

ELE104 Reguleringsteknikk 1 med fysikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende prinsipper for modellering, simulering, analyse og design av reguleringssystemer.

Emnet har tema fra elektrisitetslære, mekanikk, fluidmekanikk, termodynamikk og elektromagnetisme i klassisk fysikk, for å danne et naturvitenskapelig fundament for arbeidet med teknologiske fag.

Innhold

MEKANIKK

 • Newtons lover, translatorisk og roterende bevegelse
 • Masse, treghetsmoment, lineærmoment, angulærmoment, dreiemoment
 • Energi, effekt, støt, arbeid

FLUIDMEKANIKK

 • Trykk i væsker, krefter på flater,
 • Strømningslære, kontinuitetsligningen, Bernoullis ligning.

TERMODYNAMIKK

 • Temperatur, termisk likevekt, temperaturskalaer
 • Varme, varmeoverføring.

ELEKTROMAGNETISME

 • Ladning, Coulombs lov, elektrisk felt, Gauss lov, potensial, energi
 • Magnetiske kilder, magnetisk felt, Faradays lov, ladning i magnetisk felt, Maxwells likninger

LINEÆRE SYSTEMER

 • Matematisk beskrivelse av dynamiske systemer, differensiallikninger
 • Laplace-transform, transferfunksjon, blokkdiagram
 • Tilbakekoblede systemer, karakteristiske egenskaper
 • Stabilitetsanalyse
 • Frekvensanalyse
 • Design av reguleringssystemer med regulator
 • Praktiske eksempler.

Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om

 • Matematisk beskrivelse, analyse og design av dynamiske prosesser/systemer
 • Analyse og design av reguleringssystemer med regulator

 • Kandidaten kan anvende fysiske prinsipper innen mekanikk, fluidmekanikk og termodynamikk.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i grunnleggende reguleringsteknikk prosjekter.
 • Kandidaten behersker grunnleggende reguleringsteknikkmetoder, bruk av relevante måleinstrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

 • Kandidaten kan formidle grunnleggende informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innen fysikk og klassisk reguleringsteknikk anvendt til systemer med en inngang og en utgang.

Anbefalte forkunnskaper

 • Matematisk analyse og vektoralgebra
 • Videregående analyse og lineær algebra
 • Grunnleggende elektrofag 1 og 2

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske oppgaver, 3 laboratorieøvinger. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Eksamen vil bli gitt på engelsk dersom engelskspråklige studenter.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebok. Håndskrevne notater i protokollbok, ikke løse ark.
Alle typer kalkulator.
PC med bruk av all undervisningsbasert programvare unntatt alle typer kommunikasjonsprogramvare.

Mer om hjelpemidler