Hopp til innhald

ELE116 Kontrollsystemer

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen kontrollsystemer.

Siktemålet med emnet er å lære virkemåten til, samt å kunne bruke komponenter som inngår i elektroniske styresystem. Hovedfokus vil være på overordnet styring med bruk av PLS (Programmerbar Logisk Styring) som programmeres i henhold til IEC 61131-3 standarden. Emnet dekker også dokumentasjon, skjermbetjenings system og bruk av PLS utstyr. Undervisningen foregår i klasserom og deles mellom forelesinger, problemløsning og programmering. Basert på egenskapene til en prosess velges regulator og regulatoren stilles inn slik at prosessen oppfyller responskrav. Faget baserer seg på aktiv deltakelse fra studenten med diskusjon om løsningens egnethet og programmering på egen PC.

Innhold

 • PLS programmering.
 • Betjeningspanel.
 • Dokumentasjon.
 • Utarbeidelse av løsningsforslag for styringer.
 • Grunnleggende sikkerhetsfilosofi.
 • Logisk algebra. Kombinatoriske og sekvensielle kretser. Vipper, tellere.
 • Programmerings-, simuleringsprogrammer blir benyttet.
 • Velge regulator og stille inn regulator i en prosess.
 • Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

 • Kandidaten har kunnskap om PLS programmering, inngående kunnskap om sekvens programmering.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om betjeningspanel og dets samspill med PLS.

 • Kandidaten har kompetanse innen kontrollsystemer, kan arbeide i relevante automatiseringslaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten behersker grunnleggende målemetoder og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • Anvende grunnleggende sikkerhetsfilosofi, og innarbeide denne i løsningsforslagene.

 • Kandidaten kan formidle overvåking og styringsfaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter og respekt for andre fagområder og fagpersoner.
 • Kandidaten kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet baserer seg på at følgende emner er bestått:

Grunnleggende elektroteknikk: Elektro 1 (med kjemi og fysikk), Elektro 2 (med kjemi og fysikk)

Reguleringsteknikk: Fysikk med reguleringssystemer

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid. Regneøvelser. Praktiske øvelser alene og i grupper. Undervisningen foregår i klasserom og deles mellom forelesinger, problemløsning og programmering. Faget baserer seg på aktiv deltakelse fra studenten med diskusjon om løsningens egnethet og programmering på egen PC.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske innleveringer og 4 obligatoriske laboratorieøvinger med rapport.

Innleveringer og øvinger kan utføres alene eller i grupper.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator.

Mer om hjelpemidler