Hopp til innhald

FE404 Matematikk for fornybar energi

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

Kurset følger oppbygginga i Croft and Davison (2015)

Læringsutbytte

  • Kunne bruke komplekse tal, differensiering, integrering, Taylor og Maclaurin rekkeutvikling og differensiallikningar i relevante system i fornybar energi.

  • Kunne løyse problem som er relevante for fornybar energi med bruk av komplekse tal, differensiering, integrering, Taylor og Maclaurin rekkeutvikling og differensiallikningar.

  • Ha kompetanse om korleis ein gjer berekningar ved bruk av komplekse tal, differensiering, integrering, Taylor og Maclaurin rekkeutvikling og differensiallikningar innan fornybar energi.

Krav til forkunnskapar

MA 4xx

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, øvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Krav om aktiv studentdeltaking i øvingar og oppgåver

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter A-F

Fagleg overlapping

  • FE400 - Energi, teknologi og miljø - Reduksjon: 6 studiepoeng