Hopp til innhald

FHA-2 2 uker praksis i helsefremmende arbeid

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de supplerende retningslinjene for praksisstudiet.

Dette er det første praksisemnet. Emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet i folkehelsearbeid.

Læringsutbytte

  • studenten har møtt opp til rett tid og sted og vært til stede i perioden
  • studenten har utført pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte
  • studenten har vist tilfredsstillende evne, interesse og vilje til samarbeid og kommunikasjon med brukerne/klientene/pasientene
  • studenten har vist tilfredsstillende evne, interesse og vilje til samarbeid og kommunikasjon med ansatte
  • studenten har rettet seg etter vanlige normer, regler og lover i arbeidslivet (arbeidsreglement)
  • studenten har overholdt yrkesetiske retningslinjer
  • overholdt obligatoriske forpliktelser og avtaler, deriblant arbeidskrav og gitte tidsfrister
  • har vist respekt for brukere/klienter/pasienter, medarbeidere og medstudenter

Undervisnings- og læringsformer

Studenter i andre studieår skal ha to uker praksis med fokus på helsefremmende arbeid i emnet FHA612 - "Trening og helse". Praksisperioden er lagt til høstsemesteret. I denne praksisperioden bruker institusjoner i hele Norge og studenten må være forberedt på å bo borte i hele praksisperioden.

Idrettsseksjonen har ansvar for denne praksisperioden, og innholdet er således i første rekke knyttet til idrettsfaget. Hensikten er å se hvordan fysisk aktivitet kan benyttes i et forebyggende, behandlende og/eller rehabiliterende perspektiv.

Noe praksis kan foregå på kveldstid. Det forventes at studentene deltar aktivt i de oppgavene praksisstedet pålegger dem. Praksisen kan bestå av observasjon, instruksjon, deltakelse, ledelse og veiledning, eller en kombinasjon av disse, med enkeltpersoner eller i grupper. Studentene bør også delta på fag- og teammøter der dette er mulig og hensiktsmessig.

Deltakelse i praksisopplæringen med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatoriske arbeidskrav. Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksisveileder så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møter og eventuelt annet samarbeid.

Studentene har krav på en veiledningssamtale pr. dag. Denne kan organiseres slik det passer best for praksisstedet. Veiledningen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe, på slutten av dagen eller løpende gjennom dagen. En oppsummeringssamtale siste dag i praksis, der vurdering og karakter gjennomføres, gjennomføres individuelt.

Studentene skal stille forberedt til alle veiledningssamtaler. Veiledningssamtalene skal ha fokus på studentenes refleksjoner rundt observasjoner og gjennomførte trenings-/aktivitetsopplegg.

Obligatorisk læringsaktivitet

Praksislogg

Studentene skal føre praksislogg, og bruke den som utgangspunkt for veiledning. Veileder har innsynsrett i loggen i forbindelse med individuell veiledning.

Vurderingsform

Praksis, 2 uker.

Karakterskala Bestått/Ikke bestått.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til et nytt forsøk, jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Forenklet sluttvurdering blir gitt etter at praksisperioden er gjennomført.

For øvrige regler og rutiner se FHA-Retningslinjer for praksisstudiet.