Hopp til innhald

FHA212 Fysisk aktivitet og helse

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet har gjennom teori og praktisk aktivitet fokus på fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Den praktiske, fysiske aktiviteten foregår på ulike arenaer ute og inne, til alle årstider. Kunnskap om varierte former for fysisk aktivitet og betydningen av disse for ulike grupper i befolkningen står sentralt. Helse og samfunnsutvikling sees i sammenheng. 80 % av emnet gjennomføres i høstsemesteret første år, 20 % gjennomføres i vårsemesteret. Idrettsseksjonen er ansvarlig for emnet.

 • Fysisk aktivitet og dens betydning for helse
 • Fysisk aktivitet som helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende tiltak
 • Barns fysiske, motoriske og sansemotoriske utvikling
 • Fagdidaktiske temaer. Hvordan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere fysisk aktivitet i ulike miljøer for ulike grupper
 • Praktisk erfaring med ulike fysiske aktiviteter ute og inne, i ulike miljø og til ulike årstider
 • Praktiske eksempler på organiserte og uorganiserte fysiske aktiviteter for ulike grupper i befolkningen
 • Friluftsliv i et folkehelseperspektiv
 • Forflyttet undervisning ved sjø og på fjell, både høst og vinter

Læringsutbytte

Studenten

 • har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet virker inn på helsen i et helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende perspektiv
 • har fagdidaktisk kunnskap knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av fysisk aktivitet for ulike grupper i befolkningen
 • har kunnskap om ulike praktiske aktiviteter og lavterskeltilbud innen organisert og uorganisert aktivitet
 • har kunnskap om ulike former for fysisk aktivitet i et kulturhistorisk perspektiv, med utgangspunkt i tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om norsk friluftsliv og den betydning friluftsliv har i folkehelsearbeidet
 • har kunnskap om sentrale teorier innen motorisk og sansemotorisk utvikling knyttet til barns oppvekst og levekår
 • kjenner til nyere forskning knyttet til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv
 • kjenner til nasjonale føringer innen fysisk aktivitet og folkehelse

Studenten

 • kan redegjøre for betydningen av fysisk aktivitet og kommunisere denne kunnskapen til ulike grupper i befolkningen
 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere fysisk aktivitet i et helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende perspektiv
 • kan finne frem til, lese og vurdere innholdet i vitenskapelige artikler og rapporter med relevans for fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv
 • kan tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter innen friluftsliv, både sommer og vinter, for ulike grupper

Studenten

 • kan formidle sentrale problemstillinger og skissere løsninger som bidrar til et positivt syn på fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv
 • har forståelse for helsens betydning for samfunnsutviklingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er knyttet til sentralt teoretisk og praktisk lærestoff, der ca. 50 % av undervisningen er praktisk, fysisk aktivitet. Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Aktiv deltakelse i praktisk aktivitet er et krav.

Følgende arbeidsformer benyttes: Lærerstyrt undervisning, individuelt arbeid, pararbeid, gruppearbeid, selvstudium, egentrening og forflyttet undervisning.

Det kreves at studentene har klær som egner seg for fysisk aktivitet inne og ute til alle årstider og på ulike arenaer. Noe av undervisningen er forflyttet undervisning:

 • 1 ekskursjon med kano (1 døgn høst) innbefatter overnatting ved sjø og sovepose / liggeunderlag er nødvendig. Utgifter til buss ca. kr. 90.
 • Nærmiljøtur til Ulriken/Landåsfjellet.
 • Nærmiljøekskursjon ¿ tur over byfjellene. Utgifter til buss/bybane ca. kr. 60.
 • Nærmiljøekskursjon til Smøråsfjellet. Utgifter til buss/bybane ca. kr. 60.
 • 1 ekskursjon (2 døgn vinter) til Geilo innbefatter skiaktivitet.2 overnattinger i hytter. Utgifter til reise/opphold ca kr. 2500. Studentene tar med mat for 3 dager.

Studentene må selv betale kostnadene ved forflyttet undervisning. Det er mulig å søke om kompensatoriske arbeidskrav.

Studiestøttesystemet Itslearning brukes.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltakelse i minst 80 % av all undervisning, inkludert forflyttet undervisning.
 • Arbeidskrav 1: Med utgangspunkt i forskningsbasert artikkel: planlegge og gjennomføre fysisk aktivitet/trening for målgruppe i valgt artikkel. Lage Power Point presentasjon av oppgavens teoretiske del. Gruppearbeid. Høstsemesteret.
 • Arbeidskrav 2: Individuell digital kortsvarsprøve fra emnets pensumlitteratur. Høstsemesteret.
 • Arbeidskrav 3: Gruppeoppgave med skriftlig drøfting av erfaringer med skiaktiviteter i et folkehelseperspektiv, jf vinterkurset. Vårsemesteret.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Deleksamen. Eksamen består av to deler:

1. Individuell, praktisk-metodisk eksamen. Høstsemesteret. (80 % av endelig karakter). Utsatt/ny eksamen gjennomføres som ordinær eksamen, og det trekkes ny oppgave.
2. Vinterkurs som vektlegger skiaktivitet i et folkehelseperspektiv. Krav: Aktiv deltakelse og gjennomføring av kurset. Vårsemesteret. (20 % av endelig karakter).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler tilgjengelig for forberedelser og gjennomføring.
Ingen hjelpemidler tillatt i den muntlige høringen.

Mer om hjelpemidler