Hopp til innhald

FHA312 Kosthold og helse

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet har gjennom teori og praktiske leksjoner fokus på matvarenes innhold av næringsstoffer, anbefalinger og næringsstoffenes funksjon i kroppen. Etter avsluttet emne kan studenten beskrive sentrale trekk ved utviklingen i norsk kosthold, vise til sammenhenger mellom kosthold og helse, forklare næringsinnholdet i matvarer og funksjon til de ulike næringsstoffene, og se dette i sammenheng med kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander. Studenten kan tilberede trygg og næringsriktig mat til ulike målgrupper ved å anvende teoretisk kunnskap i praksis. .

 • Norsk ernæringspolitikk
 • Utviklingen i norsk kosthold
 • Norske anbefalinger og grunnlaget for anbefalinger for inntak av de ulike næringsstoffene
 • Funksjon, omsetning, behov og utnyttelse av makro- og mikronæringsstoff
 • Fordøyelse og energiomsetning
 • Utvalgte kostholdsrelaterte sykdommer
 • Trygg mat, hygiene og smittestoff,
 • Kosttilskudd, tilsetningsstoffer og genmodifisering
 • Dietter
 • Pseudovitenskap
 • Kostholdsinformasjon
 • Globale kostholdsutfordringer
 • Kostplanlegging og praktisk matlaging
 • Ernæringsforskning
 • Kostholdsundersøkelser
 • Praktiske kjøkkenleksjoner

Læringsutbytte

Studenten skal ved avsluttet emne kunne

 • Redegjøre for bakgrunn og innhold i norsk ernæringspolitikk samt kjenne til de nasjonale kostanbefalingene
 • Redegjøre for matvarevaregruppene
 • Redegjøre for, og vurdere matvarers innhold av næringsstoffer
 • Redegjøre for funksjon, omsetning, behov og utnyttelse av makro- og mikronæringsstoff
 • Redegjøre for kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander
 • Redegjøre for sentrale begreper innen epidemiologi
 • Ha fagdidaktisk kunnskap knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av praktisk kostholdsarbeid for ulike grupper i befolkningen

Studenten skal ved avsluttet emne kunne

 • Registrere, beregne og vurdere næringsinnholdet i ulike retter og måltid
 • Formidle helse- og kostholdsinformasjon
 • Popularisere og omforme vitenskap til praktiske råd om kosthold
 • Gi god muntlig, og skriftlig, fremstilling av faglige tema og kunne diskutere faglige problemstillinger
 • Kritisk vurdere kostholdsinformasjon og annen helseinformasjon
 • Kritisk lese vitenskapelige artikler og rapporter og vurdere holdbarheten i konklusjonene
 • Søke elektronisk etter relevante faglige/vitenskapelige artikler samt kunne bruke referanser og kildehenvisninger på en enhetlig og korrekt måte
 • Tilberede trygg mat som tilpasset ulike målgruppers behov og/eller kostholdsutfordringer

Studenten skal ved avsluttet emne kunne

 • Beskrive hovedtrekk ved utviklingen i norsk kosthold etter 1990
 • Vise til sammenhenger mellom kosthold og helse
 • Forklare næringsinnholdet i matvarer
 • Forklare funksjon, fordøyelse og omsetningen til de ulike næringsstoffene
 • Kunne bruke mat og måltid for å bygge relasjoner, mestring og som sosial arena

Undervisnings- og læringsformer

Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, plenums- og gruppediskusjoner, individuelt arbeid og gruppearbeid, praktisk utprøving i kjøkkenet, ekskursjon til virksomheter av faglig relevans.

I arbeidet med pensumstoffet vil studentene legge fram presentasjoner for medstudenter om relevante tema og innlede til diskusjon i gruppene.

Materialpenger på kr 400,- per student betales ved semesterstart. Det forutsettes at studentene selv dekker kostnadene ved ekskursjoner/forflyttet undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltakelse i minst 80 % av praktiske leksjoner, ekskursjoner og framlegginger av studentoppgaver.
 • Studentene skal individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter drive digital formidling av kostholdsinformasjon og annen helseinformasjon, og synlighet av eget fag i selvvalgt digital plattform.
 • Studentene skal i grupper forbedre en matrett basert på en problemstilling relevant for gitt målgruppe slik at den i større grad samsvarer med norsk ernæringspolitikk. Studentene skal anvende teoretisk kunnskap i en praktisk oppgave da matretten også skal lages og presenteres på kjøkkenet for medstudenter.
 • Studentene skal i grupper på 2 presentere muntlig et selvvalgt faglig tema knyttet til utdelt matvare.

Nærmere krav til oppgavene gis av faglærer

I forbindelse med kjøkkenøktene skal det individuelt leveres inn en skriftlig rapport på inntil 1000 ord. Rapporten leveres inn etter hver økt, som er et krav for å delta på neste økt. Alle rapportene må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen.
Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Tid og sted for eksamen vil bli opplyst på emnets sider på Itslearning.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.