Hopp til innhald

FHA412 Samfunnsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette er emne 4 i Bachelorutdanning i folkehelsearbeid. Emnet gjennomføres i vårsemesteret første studieår. Emnet går parallelt med emne 3, Ernæring og helse. Emnet skal gi innføring i:

 • Samfunnsplanlegging
 • Arealplanlegging i folkehelseperspektiv
 • Samfunnsvitenskapelig metode

 

Tema a) Teori om samfunnsplanlegging

 • Planlegging som handlingstype
 • Medvirkning i planleggingen
 • Planlegging og ulike geografiske nivå
 • Regioner
 • Samfunnsplanlegging og tverrfaglighet

Tema b) Grunnleggende areal- og samfunnsplanlegging

 • Plan- og bygningsloven og Friluftsloven
 • Plantyper/ planprosesser
 • Bærekraftig utvikling
 • Grøntområder/friluftsområder
 • Universell utforming
 • Barn- og unges oppvekstsvilkår
 • By- og tettstedsutvikling

Tema c) Samfunnsvitenskapelig metode

 • Metode, praktiske og etiske avveininger
 • Faser i en empirisk undersøkelse
 • Kvalitative undersøkelser
 • Kvantitative undersøkelser
 • Tolking av resultater

Læringsutbytte

Studenten

 • kan se sammenhenger mellom folkehelse, planlegging, utbygging og bærekraftig utvikling
 • kan redegjøre for utfordringer i samfunnsplanlegging
 • kan redegjøre for samfunnsplanlegging på ulike geografiske nivå
 • kan redegjøre for ulike plantyper i arealplanlegging
 • kan redegjøre for relevant lovverk i arealplanlegging
 • kan redegjøre for de grunnleggende prinsippene i samfunnsvitenskapelig metodebruk

Studenten

 • kan jobbe i team og gjennomføre prosjektarbeid
 • kan beherske og vurdere ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 • kan analysere og drøfte eget datamateriale
 • kan forstå plankart og tilhørende dokumenter
 • kan redegjøre for konsekvenser for folkehelse ved arealbruk i ulike sammenhenger

Studenten

 • kan innhente og anvende relevant informasjon
 • har innsikt i prosjekt som arbeidsform
 • kan se samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og ekskursjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Skriftlig gruppearbeid om tema c): 2-4 studenter viser et eksempel på gjennomføring av univariat og bivariat analyse av datamateriale. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 2. Skriftlig gruppearbeid om tema c): 2-4 studenter viser bruk av kvalitativ metode for å undersøke hvordan et folkehelseperspektiv blir ivaretatt innenfor planlegging. Nærmere krav fastsettes av faglærer

Studenter som ikke består et arbeidskrav vil få ett forsøk til.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Deleksamen, med en individuell oppgave og en prosjektoppgave i gruppe.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.
Individuell oppgave utgjør 30 % av endelig karakter, og prosjektoppgave i gruppe utgjør 70 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Individuell oppgave
Individuell oppgave om temaene a) teori om samfunnsplanlegging og b) grunnleggende areal- og samfunnsplanlegging.

Innleveringstidspunkt blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Ved ikke bestått kan individuell oppgave leveres på nytt i redigert form påfølgende semester.

Prosjektoppgave i gruppe
Prosjektoppgave i gruppe på maksimalt 4 studenter. Retningslinjer for prosjektarbeidet, som også inneholder omtale av vurderingskriterier, vil bli utdelt ved prosjektarbeidets begynnelse. Gruppen vil få én karakter.

Innleveringstidspunkt blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Ved ikke bestått kan det leveres en individuelt bearbeidet versjon av prosjektarbeidet med tydelig markering av forandringer påfølgende semester. Ny/utsatt eksamen på et senere tidspunkt gjennomføres som en 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Mer om hjelpemidler