Hopp til innhald

FM1-AVM2-10 Anvendt musikk 2

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet skal fremme studentens kompetanse i å utvikle didaktiske opplegg og formidlingsprosjekter i skoler og opplæringsarenaer. Det blir tatt utgangspunkt i studentens musikalske ressurser for å planlegge, gjennomføre og evaluere egen utøvende virksomhet og undervisning. Det vil være fokus på musikalske og didaktiske praksiser. Sammenhengen mellom utøving, musikalsk samhandling, arrangering/komponering og didaktikk står sentralt.

 

Viktige tema i emnet er:

 • didaktisk refleksjon og analyse
 • musikkhistorie
 • arrangering/komponering
 • notasjons- og skrivekunnskap

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:    

 • kunnskap om individuell tilpassing og differensiering i musisering
 • kunnskap om gruppeprosesser og gruppeledelse
 • kunnskap om musikkhistoriske perspektiver
 • kunnskap om utvalgte arrangerings- og komponeringsteknikker

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • motivere, legge til rette for og tilpasse musisering på ulike arenaer i praksisfeltet
 • analysere didaktiske prosesser i musisering med fokus på gruppeprosesser og individuelle tilpasninger.
 • reflektere over egen faglig utøving og undervisning, og justere denne under veiledning
 • Formidle egne musikalske og didaktiske arrangement/komposisjoner skriftlig og muntlig

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • viser faglig sammenheng mellom skapende og utøvende virksomhet i møte med ulike elever
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisningsaktiviteter

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FM1-AVM1-10

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, fremføringer og veiledning. Undervisning vil foregå i grupper der det er hensiktsmessig.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver, både skriftlig og muntlig.
 • Obligatorisk frammøte i praktiske disipliner.

Vurderingsform

Mappeeksamen

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler