Hopp til innhald

FSP-501 Personlig og profesjonell utvikling, del 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Denne emnebeskrivelsen gjelder for kull 2017. For kull 2016 - Se tidligere emnebeskrivelse (2016h)

Emnet fokuserer på studenten som person i relasjon; i forhold til seg selv, sine erfaringer og opplevelser til andre mennesker, til ideer og diskurser.
Studentene stimuleres til å utvikle en responsivitet, dvs. en relasjonell sensitivitet i forhold til de relasjonene de er en del av og hvordan de forholder seg til dem. Det legges vekt på å ha et ressursperspektiv, som betyr at det fokuseres på hvordan studenten kan ta seg selv i bruk og by på seg selv i samspill og samtaler med den og dem de møter i sin profesjonelle praksis. Gjennom dette settes studenten i stand til å bli reflekterte praktikere med ferdigheter i å kommunisere gjennom å skape dialogiske prosesser i et relasjonsperspektiv.

 • Fortellinger fra eget liv og profesjonell praksis som utgangspunkt for utvidelse av forståelse om seg selv i relasjon til andre
 • Oppvekstfamilies betydning for konstruksjoner om eget liv med utgangs-punkt i genogram og livets tre
 • Betydningsfulle relasjoner og betydningsfulle opplevelser som ressurs
 • Oppmerksomhet på temaer som anerkjennelse, det relasjonelle, det flerstemte og det dialogiske med fokus på å forstå mer av seg selv i relasjon til andre

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om selvrefleksivitet.
 • har kunnskap om verktøy som genogram og livets tre.
 • har kunnskap om temaer som mangfold, forskjeller og pluralisme.
 • har kunnskap om etikk, makt og diskriminering og marginalisering.

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan reflektere over forholdet mellom personlig stil, personlige erfaringer og profesjonell praksis.
 • kan reflektere over bevissthet om "seg selv" og forholdet mellom "seg selv" og andre.
 • kan forstå og vurdere hvordan fortellinger fra eget liv er relevante for utvikling av en profesjonell terapeutisk identitet.
 • kan analysere, vurdere og drøfte utfordringer og muligheter knyttet til temaer som mangfold, forskjeller og pluralisme.

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan analysere perspektiver knyttet til etikk, makt og diskriminering og marginalisering.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i møte med utfordringer og muligheter knyttet til temaer som mangfold, forskjeller og pluralisme.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er basert på fordypning i grupper på samlingene og nettstøttet individuelt arbeid med øvelser og oppgaver mellom samlingene. Gjennom ulike strukturer, øvelser og samtaler skjer det en utforskning på flere nivåer. Temaer belyses også gjennom faglige innspill, litteratur, prosa, musikk og film, og studentene drøfter og legger fram for hverandre i grupper med og uten veileder tilstede.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav i form av;

 • 3 refleksjonsnotater på min 1000 ord per notat. Refleksjonsnotatene skal leveres to uker etter endte samlinger 1, 2 og 3.
 • Godkjent tilstedeværelse på obligatorisk program/undervisning.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet.

Vurderingsform

Eksamen
Hjemmeoppgave i form av genogram og tilhørende refleksjonsnotat på min 1000 ord per notat.

Vurderingsuttrykk
Bestått /ikke bestått.

Gjennomføring av ny eksamen
Ved ikke bestått må genogram og refleksjonsnotat bearbeides og leveres på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler