Hopp til innhald

HEL501 Grunnlagstenkning, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omfatter grunnlagstenkning og kunnskaper knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier, og studentene introduseres til helsesøsters virkeområder.

Vitenskapsteori og forskningsmetode er sentrale tema. Studentene introduseres også for kunnskapsbasert praksis som grunnlag for å utvikle informasjonskompetanse

Emnet går delvis parallelt med HEL502 Klinisk spesialitet, generell del og helsepedagogikk.

 • Begreper, strategier, metoder og satsingsområder i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Etiske dilemma og vurderinger knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Helsesøstertjenesten i historisk og fremtidsrettet perspektiv
 • Aktuelle lover, forskrifter, retningslinjer, veiledere, rundskriv etc.
 • Kunnskapsbasert praksis i helsesøstertjenesten
 • Bruk av bibliotek og internettressurser
 • Vurdering og bruk av forskningsresultater
 • Vitenskapsteori og forskningsprosess
 • Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Epidemiologi som grunnlag for helsefremmende og forbyggende arbeid

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har grunnleggende kunnskaper om sentrale teorier og begreper innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan gjøre rede for sentrale vitenskapssyn innen fagområdet

Ferdigheter:
Studenten... 

 • kan anvende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere som regulerer helsesøsters arbeid
 • kan gjøre bruk av og forholder seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kan anvende kunnskaper om forskningsdesign og forskningsmetoder i relasjon til kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, basisgruppearbeid, seminar og selvstudium.

Det er vanligvis en selvstudiedag i uken.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Aktiv deltakelse i gruppearbeid og seminar om helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Statistikktest

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studentene får fullført emnet.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i to semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Eksamen består av to hjemme-eksamener der hver del teller 50 %. Begge eksamenene må være bestått før emnet er fullført.

Del 1: I første semester er det en individuell tredagers hjemmeeksamen i forskningsmetode. Omfang inntil 3000 ord.

Del 2: Mellom første og andre praksisperiode skal studenten levere en hjemme-eksamen i kunnskapsbasert praksis med utgangspunkt i praksisstudiet. Eksamenen skal være på inntil 3000 ord, og skrives i gruppe på inntil tre studenter. Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet for å kunne ha sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen.
Oppgavene deles ut i klassen/legges ut på itslearning, og innlevering blir opplyst om på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Gjennomføring av ny eksamen
Del 1 og Del 2: Studentene levere en bearbeidet besvarelse.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler