Hopp til innhald

HEL503 Praksisstudier

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Praksisstudiene utgjør ti uker fordelt på tre uker i høstsemesteret (Del 1) og syv uker i vårsemesteret (Del 2). Gjennom praksisstudiene skal studentene lære å anvende kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De skal videreutvikle sine sykepleiefaglige kunnskaper i praktisk helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier. Det legges også vekt på at de videreutvikler sine ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. Praksisstudiene tilsvarer 15 studiepoeng og omfatter også tema fra de øvrige emnene.

 • Bli kjent med kommunen/bydelen og helsesøsters arbeidsfelt
 • Konsultasjonsformer og metoder i helsestasjons og skolehelsetjenesten
 • Hjemmebesøk
 • Konsultasjoner
 • Grupper
 • Samarbeid med andre faggrupper
 • Ulike former for kommunikasjon
 • Bruk av pedagogiske metoder
 • Vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet
 • Barn og unge med spesielle behov
 • Kulturell kompetanse
 • Ansvarsgrupper og individuell plan
 • Miljørettet helsevern
 • Administrasjon av eget arbeid
 • Dokumentasjon og journalføring
 • Kvalitetssikring og avvikshåndtering

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan gjøre rede for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunen/bydelen
 • har kunnskaper om helsesøsters virkeområder og funksjon i kommunen/bydelen
 • kan gjøre rede for og anvende ulike metoder og tilnærminger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan gjennomføre konsultasjoner i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder konsultasjoner med ungdom knyttet til samliv, og seksualitet og prevensjon
 • kan utføre vaksinasjoner i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • kan anvende ulike pedagogiske metoder innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan anvende teorier og metoder som medvirker til god kommunikasjon med barn, unge og familier, og samarbeidspartnere
 • kan anvende relevante kunnskaper i møte med barn og unge med spesielle behov

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan reflektere kritisk over egen faglig utøvelse
 • kan bidra til å utvikle og kvalitetssikre helsesøstertjenesten
 • kan delta i tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan arbeide etisk og faglig forsvarlig
 • kan arbeide etter prinsipper for kunnskapsbasert praksis

Undervisnings- og læringsformer

Studentene er i praksis 30 timer pr. uke og de er på samme praksissted i begge periodene. I praksisstudiene tillates inntil 10 % fravær. Praksis er veiledet av helsesøster fra praksisfeltet (praksisveileder).

Studentene skal beskrive eget læringsutbytte for hver praksisperiode. Plan for hvordan læringsutbytte skal nås, leveres praksisveileder og kontaktlærer. Det forutsettes at veiledning fra praksisveileder skjer jevnlig og minimum en gang pr. uke.

For å øke egen refleksjon over praksis anbefales det at studentene skriver ned erfaringer de gjør seg (logg).

Etter hver praksisperiode skal studentene delta i veiledningsgrupper der de reflekterer over erfaringer fra praksis.

Kontaktlærer fra utdanningen skal delta i veiledning av studenten i praksis, minimum en gang i hver praksisperiode.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ett fagnotat/kartleggingsoppgave
 • To refleksjonsnotater
 • Helseopplysning i klasse eller gruppe

Arbeidskravene må være godkjent før studentene får vurdert sin praksis.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Praksisvurdering
Del 1: Ved slutten av første praksisperiode skal praksisveileder og student gjennomføre en muntlig og en skriftlig vurdering av studenten, i tråd med utdanningens og studentens læringsutbyttebeskrivelser. Studenten har ansvar for at kontaktlærer får vurderingsskjemaet.

Del 2: I andre praksisperiode skal skriftlig vurdering gjennomføres både som midt- og sluttvurdering. Ved sluttvurdering gis karakteren bestått/ikke bestått. Dersom det er fare for at studenten får "ikke bestått", må dette tas opp muntlig og skriftlig med studenten senest 3 uker før praksisperiodens utløp. Skriftlig melding formuleres med utgangspunkt i vurderingsskjema og læringsutbyttebeskrivelser. Student, praksisveileder og kontaktlærer undertegner den skriftlige meldingen.

Vurderingsuttrykk:
Praksisstudiet vurderes til bestått/ikke bestått.

Gjennomføring av ny praksis
Ved karakteren "ikke bestått" ved sluttvurdering skal hele praksisperioden gjentas på et tidspunkt avtalt med studiekoordinator og praksisstedet. Får studenten "ikke bestått" for 2. gang, må utdanningen avbrytes.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler