Hopp til innhald

HRE-100 Grunnlagstenkning i arbeid med eldre

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

 • Samfunnsrelaterte, humanistiske og etiske perspektiver på arbeid med eldre
 • Politiske og juridiske føringer for arbeid med eldre
 • Biologisk, psykologisk og sosial aldring
 • Demografisk utvikling
 • Eldres livshistorie, helse, livskvalitet, verdighet og viktighetsområder
 • Fagutøverrolle, arbeidsforhold, organisering av tjenester
 • Frivillighetsarbeid
 • Tilrettelegging av bolig
 • Universell utforming
 • Velferdsteknologi
 • IPLOS (pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk)
 • Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF)
 • Myndiggjøring/empowerment
 • Mestringsstrategier og mestringsmodeller
 • Tverrprofesjonelt samarbeid og helse- og sosialsektorens rolle i det tverretatlige arbeidet med eldre

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • gjør inngående rede for samfunnsrelaterte, politiske, juridiske og etiske perspektiver i arbeid med eldre
 • har inngående kunnskaper i biologisk, psykologisk og sosial aldring og hvordan disse påvirker eldres helse og livskvalitet
 • har inngående forståelse for ulike mestringsmodeller på individ- og systemnivå relatert til eldre
 • analyserer hvordan helsetjenester og velferdsordninger møter eldre og ivaretar deres autonomi

Ferdigheter:
Studenten...

 • dokumenterer og profilerer eldre som en heterogen gruppe som har verdifull kompetanse med muligheter for vekst og læring
 • analyserer og forholder seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende de i faglige resonnementer

Generell kompetanse:
Studenten...

 • reflekterer kritisk over samhandlingen i tverrprofesjonelt/tverretatlig/brukerintegrert samarbeid på individ, - gruppe -og samfunnsnivå
 • reflekterer kritisk over bruk av klassifikasjons -og registreringssystemer, samt frivillighetsarbeid, velferdsteknologi og universell utforming
 • kommuniserer om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i forhold til grunnlagstenkningen i arbeidet med eldre

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet er lagt opp med vekslinger mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer som selvstudier, arbeid og seminarfremlegg i tverrprofesjonelt sammensatte grupper, innsamling av empiri fra yrkesfeltet, samt individuelt arbeid og veiledning knyttet til eksamensoppgaven.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1: Muntlig presentasjon av gruppearbeid knyttet til grunnlagstenkning med eldre
Arbeidskrav 2: Utkast til eksamensoppgaven. Besvarelsen skal være på ca 1000-1500 ord. Studenten skal levere inn et utkast av eksamensbesvarelsen i emnet i forkant av siste samlingsuke i høstsemesteret. Studenten vil få tilbakemelding på utkastet både når det gjelder tekst og faglig innhold fra faglærer. Det gis tilbud om inntil 1 x 45 min veiledning på utkast til arbeidskravet.

Arbeidskravene må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet.

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig individuell hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på 4000 +/- 10 % ord. Fokus for eksamenen er teoretisk grunnlagstenkning. Det er obligatorisk med inntil 45 minutters veiledning på hjemmeeksamen. For å få rett til veiledning må utkast til oppgave være levert innen angitt frist.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Gjennomføring av ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen. Det gis ikke tilbud om veiledning ved utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler