Hopp til innhald

HRE-200 Vitenskapsteori og metode

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder inngående kunnskap i vitenskapsteori og forskningsmetode som basis for arbeid med emnene helsefremmende arbeid med eldre og rehabiliterende arbeid med eldre. I dette emnet utforsker studentene ulike vitenskapsfilosofiske verdensanskuelser og paradigmer og ulike former for kunnskap. Studenten skal utvikle evne til kritisk vurdering av forskning der ulike forskningsdesign benyttes. Videre vektlegges kritisk refleksjon over forskningsetiske problemstillinger fra praksis. Emnet inneholder fordypning i ulike forskningsdesign og metoder for innsamling og analyse av data gjennom kvalitative og kvantitative tilnærminger. Emnet skal kvalifisere til kvalitets- og utviklingsarbeid og deltagelse i prosjekt innen arbeid med eldre.

Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi

 • Ontologi og epistemologi
 • Sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • Forskningsetikk
 • Forskningsprosessens trinn
 • Grunnleggende karakteristika, styrker og svakheter ved ulike kvantitative og kvalitative design/metodologier
 • Ulike kunnskapssyn i modellen for kunnskapsbasert praksis
 • Organisering av endrings- og utviklingsarbeid og kvalitetsforbedring
 • Implementeringsteori
 • Akademisk skriving

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • drøfter de viktigste vitenskapsteoretiske tradisjoner og problemstillinger som har formet synet på kunnskap i helse- og sosialfagene
 • gjør rede for kjennetegn ved sentrale kvalitative forskningstilnærminger, herunder bruk av forskningsintervju, observasjon og tekstanalyse
 • gjør rede for kjennetegn ved sentrale kvantitative forskningstilnærminger, herunder bruk av eksperimentelle og ikke-eksperimentelle design og spørreskjemaundersøkelser
 • gjør rede for ulike analyseprosesser for kvalitative data
 • gjør rede for vanlige statistiske metoder, herunder deskriptiv og induktiv statistikk

Ferdigheter:
Studenten...

 • mestrer ulike metoder for datainnsamling og analyse innen kvalitativ og kvantitativ design relatert til eksamensoppgaven i emnet
 • anvender, analyserer og kritisk vurderer forskningsbasert kunnskap i en reell og/eller teoretisk problemstilling

Generell kompetanse:
Studenten...

 • analyserer relevante kvalitative og kvantitative forskningstilnærmeringer og forskningsetiske problemstillinger
 • drøfter ulike endrings -og implementeringsteorier/modeller

analyserer og drøfter de ulike kunnskapssynene i modellen for kunnskapsbasert praksis

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet er lagt opp som forelesninger, muntlig seminar, selvstudier, nettbasert læring, workshops knyttet til metodeundervisning, samt individuelt arbeid med eksamensoppgave og veiledning knyttet til dette.

Obligatorisk læringsaktivitet

Muntlig gruppeseminar der studentene skal presentere, analysere og drøfte en relevant vitenskapsteoretisk problemstilling. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig individuell hjemmeoppgave som består av to deler:

Del 1: Prosjektplan knyttet til kvalitative metoder. Besvarelsen skal være på 2500 +/- 10 % ord.

Del 2: Kritisk vurdering av en kvantitativ studie, herunder fortolkning og utregning av sentrale statistiske mål. Besvarelsen tar utgangspunkt i en oppgitt artikkel. Besvarelsen skal være på 2500 +/- 10 % ord.

De to delene leveres samlet.
Det gis tilbud om 1 x 45 min veiledning på hver deleksamen.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. Hver del teller 50 % av karakteren, og begge deler må være bestått for å få studiepoeng i emnet.

Gjennomføring av ny eksamen
Dersom en eller begge deleksamener vurderes til ikke bestått (karakteren F), må studenten omarbeide besvarelsen og levere den/de aktuelle oppgaven(e) på nytt til ny eksamen. Det gis ikke tilbud om veiledning til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler