Hopp til innhald

INT501 Å være akutt og/eller kritisk syk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler psykososiale reaksjoner og opplevelser ved akutt og/eller kritisk sykdom i alle aldersgrupper og ulike kulturer. Etiske og juridiske retningslinjer gjeldende for intensivavdelinger, samt økonomiske og organisatoriske forhold av betydning for utøvelsen av intensivsykepleien vil bli vektlagt. I samsvar med intensivsykepleiers ansvar skal studenten kunne vurdere dagens praksis, og kunne reflektere og beskrive intensivsykepleie i lys av etikk og etiske retningslinjer, aktuelle lover og forskrifter, samt sentral teori i intensivsykepleien.

Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom:

 • Intensivsykepleiens historie
 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom fra et pasientperspektiv
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
 • Kulturelle perspektiv på helse og sykdom
 • Sykepleieteorier med vekt på omsorgsteori
 • Sentrale begreper i intensivsykepleien
 • Etiske dilemma relatert til akutt, kritisk syke pasienter
 • Etikk og teknologi
 • Etiske beslutningsprosesser
 • Juridiske rammer for sykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • Pasientrettigheter
 • Pasientsikkerhet
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Sykepleiedokumentasjon
 • Rammefaktorer, organisering og ledelse i spesialavdelinger.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avanserte kunnskaper om pasienters, pårørendes og personalets opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • har avanserte kunnskaper i intensivsykepleiens historie, verdigrunnlag og teori
 • har avanserte kunnskaper om kommunikasjon til akutt og/eller kritisk syke og deres pårørende
 • har avanserte kunnskaper om gjeldende krav til sykepleiedokumentasjon
 • har kunnskap om organisering, drift og ledelse av intensivavdelinger

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan kritisk vurdere og anvende relevante teorier inn i intensivsykepleien
 • kan analysere hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer har innvirkning på akuttsykepleien

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan identifisere og vurdere aldersspesifikke og kulturelle perspektiv på helse, kritisk sykdom og død
 • kan anvende etisk teori og yrkesetiske retningslinjer i møte med etiske dilemmaer i intensivsykepleien

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes ulike pedagogiske metoder for å fremme studentenes læring. Det forventes at studenten anvender erfaringskunnskaper som sykepleier. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom ressursforelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner, observasjonspraksis, veiledning individuelt og i grupper, og selvstudie. Det forventes at studentene anvender erfaringer og refleksjoner fra de kliniske studiene.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Punktpraksis
 • Obligatorisk gruppearbeid

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i påfølgende semester.

Vurderingsform

Muntlig gruppeeksamen i form av en intensivsykepleiefaglig presentasjon på inntil 30 minutter. Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet

Vurderingsutrykk
Bestått/Ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått presentasjon må studenten utvikle en ny presentasjon og formidle denne.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler