Hopp til innhald

INT502 Intensivmedisin

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet går dypere inn i ulike kunnskapsområder innen intensivmedisin. Sentrale tema er spesialisert intensiv medisinsk behandling ved medisinske og kirurgiske intensivavdelinger, nyfødt intensiv- og brannskadeavdelingen. Hensikten er at studenten skal ha et godt kunnskapsgrunnlag som skal integreres i de kliniske studiene. Emnet tilrettelegges i første semester.

 • intensivmedisin
 • anestesiologi
 • kirurgi
 • nyfødtmedisin
 • brannskadebehandling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avanserte kunnskaper i patofysiologi og medisinsk intensivbehandling ved alvorlig sykdom eller skade
 • har avanserte kunnskaper om anatomi/patofysiologi relatert til kirurgiske inngrep
 • har spesialiserte kunnskaper om anestesiformer og - metode, samt smerte- og symptomlindring
 • har avanserte kunnskaper om pre-, per-, og postoperativ overvåking og behandling
 • har spesialiserte kunnskaper om nyfødtmedisin og brannskadebehandling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan identifisere og analysere intensivpasienters tilstand ved svikt, eller fare for svikt i vitale fysiologiske funksjoner relatert til ulike aldre

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan anvende kunnskaper selvstendig innenfor intensivsykepleiens virkeområde
 • har et analytisk forhold til teknologiens muligheter og begrensninger

Krav til forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i INT502 må eksamen i INT501 være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, gruppearbeid, casestudier og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Varighet: 3 timer.

Vurderingsutrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten lagringsmulighet/internettkobling

Mer om hjelpemidler