Hopp til innhald

INT504 Kliniske studier 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette emnet omhandler grunnleggende krav til utøvelsen av intensivsykepleie og bygger på de gjennomførte studieemner. Undervisningen tilrettelegger for anvendelse av intensivsykepleiefaglige kunnskaper ved systematisk observasjon, vurdering og monitorering av den akutt/kritisk syke pasienten i alle aldre. Studenten er i et høyteknologisk miljø hvor pasientenes situasjon endres raskt, og det stilles store krav til praktiske ferdigheter, apparatfortrolighet, orden og oversikt. Pasientens sikkerhet er sentralt i dette emnet. Studenten skal mestre medikamenthåndtering og dokumentasjonssystemene i intensivavdelingen. Eget arbeidshefte følger de kliniske studiene.

 • Intensivsykepleie til ulike pasientgrupper med svikt i vitale organsystemer
 • Bruk av medisinsk-teknisk utstyr som scop, defibrillator, respirator, og pumper til administrering av medikamenter, væske og ernæring.
 • Pasientsikkerhetstiltak i en intensivavdeling
 • Mottak og overflytning av intensivpasient
 • Dokumentasjon og rapportering
 • Medikamenthåndtering

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avanserte kunnskaper om medisinsk behandling og intensivsykepleie ved akutt og/eller kritisk sykdom eller skade
 • har avanserte kunnskaper om de vanligste komplikasjonene ved akutt og/eller kritisk sykdom og behandling
 • har kunnskaper om virkning/bivirkning og administrasjonsmåte av de mest brukte medikamentene
 • kan analysere etiske -, juridiske- og administrative forhold relatert til utøvelse av intensivsykepleie

Ferdigheter:
Studenten...

 • arbeider selvstendig innen avgrensede områder av intensivsykepleiepraksisen
 • anvender kunnskap i forhold til å observere og vurdere pasienten ut fra ABCDE
 • kjenner igjen ulike former for stress og mestringsmekanismer og ut fra dette ivaretar den akutt og/eller kritisk syke pasientens og pårørendes behov
 • anvender forsvarlig ulike dokumentasjonsformer, kurveføring og rapporterer den utførte sykepleie i samarbeid med veileder
 • tar ansvar for sikker medikamentadministrering
 • anvender hygieniske prinsipper
 • mestrer bruk og kontroll av det vanligste elektromedisinske utstyret i en intensivavdeling

Generell kompetanse:
Studenten...

 • bidrar til pasientsikkerhet i utøvelsen av intensivsykepleie
 • kan utøve intensivsykepleie med respekt for pasientens- og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser
 • kan reflektere over etiske dilemmaer i møte med pasientgruppen sammen med veileder
 • kan anvende forskning/ kunnskapsbaserte oppslagsverk i utøvelse av sykepleie
 • kan kommunisere og samhandle i teamet rundt intensivpasienten

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha bestått eksamen i INT501, MKS550 og INT502

Undervisnings- og læringsformer

 • Kliniske studier i generell intensivsykepleie nivå 1 (forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon)
 • Introduksjon og øvelse i medisinsk teknisk utstyr
 • Klinikksamlinger
 • Individuell veiledning
 • Simulering
 • Selvstudie

Emnet består av praksis ved ulike seksjoner og kan omfatte:

 • Kirurgisk intensivavdeling
 • Medisinsk intensiv avdeling
 • Postoperative avdelinger
 • Nyfødt intensivavdeling eller Brannskadeavsnittet

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk fremmøte til angitt undervisning, simulering, kliniske studier, klinikksamling og veiledningssamtaler
 • Klinisk vurdering av intensivpasienten (ABCDE): Individuell skriftlig oppgave
 • Skriftlig lærings- og evalueringsdokumentasjon (Se Arbeidshefte for kliniske studier)

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før praksisstudiene kan vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk
Bestått /ikke bestått.

Studenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Kliniske studier omfatter flere seksjoner som alle må være godkjent før videre progresjon i studiet. Den/de seksjoner som utgår på grunn av forsinket godkjenning, må tas igjen før studenten får avlegge eksamen.

Gjennomføring av ny klinisk periode 
Ved ikke bestått vurdering, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til. Dersom studenten får varsel om ikke bestått på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.