Hopp til innhald

INT505 Kliniske studier 2

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studenten skal i dette emnet fordype seg i intensivsykepleien til medisinske og kirurgiske intensivpasienter, samt nyfødte og brannskadepasienter. Emnet omhandler riktig og sikker anvendelse av medisinsk tekniske utstyr. Studenten skal fordype seg i intensivsykepleie til pasienter og pårørende i en utsatt og sårbar situasjon der integritet og verdighet er truet, og med derav stort behov for sensibilitet i sykepleien. Det vektlegges videre en reflektert og klinisk integrert anvendelse av kunnskaper basert på forskning, egne og fagfellers erfaringer, og pasientens og pårørendes preferanser for beste praksis i intensivsykepleien. Emnet omhandler klinisk integrert læring i kunnskapshåndtering som gir studenten nødvendige ferdigheter for å arbeide kunnskapsbasert. Det forventes at studenten viser progresjon, gode evner til samarbeid og økende grad av selvstendighet. Eget arbeidshefte følger de kliniske studiene.

 • Intensivsykepleie til pasienter ved svikt i vitale organsystemer
 • Pasienter som har vært utsatt for vold, traumer og selvmordskriser
 • Sykepleie ved organdonasjon
 • Behandlingsbegrensning og avslutning av livsforlengende behandling ved livets slutt
 • Undervisning og veiledning av pasienter og pårørende i en intensivavdeling
 • Systematisk kvalitetsforbedring ved hjelp av kunnskapsbasert praksis og «clinical audit»

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • analyserer og vurderer det vanligste medisinsk tekniske utstyrets muligheter og begrensinger sammen med veileder
 • analyserer og vurderer overvåknings-, observasjons- og behandlingsresultat og foreslår sykepleietiltak i samarbeid med veileder
 • identifiserer intensivsykepleiens rolle og funksjon i de ulike overvåknings- og intensivavdelinger

Ferdigheter:
Studenten...

 • tar ansvar for, iverksetter og evaluerer relevante tiltak i utøvelsen av helhetlig sykepleie til en intensivpasient under veiledning
 • planlegger og administrerer eget arbeid
 • tar initiativ til og reflekterer over kunnskap om smitteforebygging og anvende hygieniske prinsipper
 • identifiserer, vurderer og anvender forskningsbasert kunnskap i egen praksis
 • planlegger et kvalitetsforbedringsprosjekt i form av Clinical Audit eller gjennombruddsprosjekt
 • gir pasient og pårørende tilpasset informasjon sammen med veileder

Generell kompetanse:
Studenten...

 • dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid i en intensivavdeling
 • kommuniserer og analyserer faglige problemstillinger og bidrar til nytenkning og innovasjon i intensivsykepleien
 • utøver intensivsykepleie med et reflektert forhold til teknologiens muligheter og begrensninger
 • reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig
 • tar ansvar for pasienten og ivaretar pårørende når pasienten er døende, og sikrer en verdig død.

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha bestått INT503 og INT504 (Kliniske studier 1)

Undervisnings- og læringsformer

 • Ressursforelesninger/temadager
 • Simulering
 • Kliniske studier i generell intensivsykepleie nivå 2 (forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon)
 • Klinikksamlinger
 • Individuell veiledning
 • Selvstudie
 • Gruppearbeid

Emnet består av praksis ved ulike seksjoner og kan omfatte:

 • Kirurgisk intensivavdeling
 • Medisinsk intensiv avdeling
 • Postoperative avdelinger og Nyfødt intensiv avdeling eller Postoperative avdelinger og Brannskadeavsnittet

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk fremmøte til angitt undervisning, simulering, kliniske studier, klinikksamling, veiledningssamtaler
 • Skriftlig lærings- og evalueringsdokumentasjon (Se Arbeidshefte for kliniske studier)
 • Arbeid med prosessdokument hvor studenten følger trinnene og prinsippene i kunnskapsbasert praksis.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før praksisstudiene kan vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk
Bestått /ikke bestått.

Studenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Kliniske studier omfatter flere seksjoner som alle må være godkjent før videre progresjon i studiet. Den/de seksjoner som utgår på grunn av forsinket godkjenning, må tas igjen før studenten får avlegge eksamen.

Gjennomføring av ny klinisk periode 
Ved ikke bestått vurdering, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til. Dersom studenten får varsel om ikke bestått på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.