Hopp til innhald

JOR507 Kliniske studier del 3 - Jordmorfag ved normale og avvikende forhold

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette emnet er tredje del av jordmorutdanningens 4 kliniske studieperioder, og studenten skal videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter fra emnene, JOR502, MAMET500, JOR503, JOR505 og JOR506. Emnet er tredje del av kliniske studier ved master i jordmorfag og finner sted 8 uker i 3.semester.  Avanserte kunnskaper om de normale prosesser rundt svangerskap, fødsel og barseltid danner grunnlag for å forstå avvik. Kvinners opplevelse av fødselen diskuteres vektlegges i dette emnet. Dilemmaene som kan oppstå ved forsvarlig bruk av teknologi, samtidig som den jordmorfaglige omsorgen skal ivaretas diskuteres. Teori omkring kompliserte forhold i svangerskap, fødsel, barsel og nyfødte er sentralt i dette emnet.

Studentens relasjonskompetanse i forhold til brukerne og andre faggrupper står sentralt. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å ivareta, støtte, styrke og fremme det friske hos kvinner med kjent risiko.

I dette emnet videreutvikles studentens evne til kritisk vurdering og refleksjon rundt sentrale jordmorfaglige tema. Studentenes kompetanse i kunnskapsbasert praksis videreutvikles, og refleksjon knyttet til kunnskapsgrunnlaget for praksis analyseres.

Innholdet i studiene vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid og vil således tilby varierte arenaer for kliniske studier når det gjelder kompleksitet. De kliniske studier i andre semester er hovedsakelig knyttet til føde- og barselavdelinger på en kvinneklinikk.

- Akademisk skriving

- Klinikkundervisning

- Loggføring av kliniske studier

- Selvstudium

- Ferdighetstrening

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten...

  • har avanserte praktiske kunnskaper om fenomenet fødsel sett fra ulike perspektiver , både praktisk og teoretisk, for å fremme og ivareta et normalt fødselsforløp
  • har avansert praktisk kunnskap i svangerskapet, under fødselen, i barseltiden og i forhold til det ufødte/nyfødte barnet
  • har avansert kunnskaper om ulike metoder for fosterovervåkning og for å iverksette tiltak innenfor jordmors kompetanseområde

Ferdigheter
Studenten...

  • arbeider selvstendig med å utføre faglig, praktisk og teoretisk jordmorvirksomhet i samsvar med etiske retningslinjer for jordmødre.
  • har avanserte ferdigheter om ulike metoder for fosterovervåkning og for å iverksette tiltak innenfor jordmors kompetanseområde
  • demonstrerer avansert jordmorfaglig beredskap for å vurdere, ta ansvar og iverksette relevante tiltak overfor kvinnen og det ufødte/nyfødte barnet ved kompliserte situasjoner

Generell kompetanse
Studenten...

  • har avansert handlingskompetanse i forhold til de retningslinjer som organiserer og regulerer jordmors arbeid i svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgen ved ulike fødenivå
  • arbeider tverrprofesjonelt ved å samarbeide med andre faggrupper samt delta i tverrprofesjonelle prosjekter i første- og andrelinjetjenesten

Krav til forkunnskaper

Bestått emne MAMET500, JOR502, JOR503, JOR505 og JOR506

Undervisnings- og læringsformer

Individuelle, skriftlige logger med beskrivelse av læringsprogresjon, og fokusområde for videre læring. Studenten veiledes av ansatte ved praksisplassene og fra høgskolen. Studenten har rett på fortløpende veiledning i praksisperioden. Det stilles krav til aktivt samarbeid, analyse og problemløsning fra studentenes side.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan få praksisperioden vurdert til bestått:

- Skriftlig arbeidsoppgave i form av fagnotat på inntil 3000 ord, der formålet er at studenten formulerer et faglig spørsmål som er knyttet til eget mastergradsprosjekt. Studenten utfordres til refleksjoner omkring temaet og oppøver ferdigheter knyttet til datasamling, og hvordan samle valide og reliable data. Studentene skal bruke kunnskaper fra MAMET500, og gjennom en akademisk tekst, demonstrere hvordan data skal samles og kvalitetssikres. Studenten vil bli gitt tre veiledninger per fagnotat. Dersom fagnotatet vurderes til ikke bestått, må studenten omarbeide fagnotatet og levere dette på nytt.

- Dokumentasjon av gjennomførte læresituasjoner

- Deltakelse på klinikkundervisning

- Dokumenterte kliniske studier ved Helsestasjon for Ungdom

Vurderingsform

De kliniske studiene vurderes til bestått/ikke bestått.

Studentene har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene.

Vurdering av egen læringsprogresjon i praksis, skjema leveres praksislærer/kontaktlærer senest dagen før vurdering.

Gjennomføring av ny praksisperiode
Dersom en praksisperiode vurderes til ikke bestått, må hele praksisperioden tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet. Studenten må gjennomføre ny praksisperiode neste gang denne arrangeres. Jamfør Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.