Hopp til innhald

KJE101 Instrumentell analyse

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studenten grunnleggende kunnskaper om, samt ferdigheter i bruk av, de viktigste instrumentelle analysemetodene innen kjemisk analyse. Det vektlegges derfor at studenten skal tilegne seg ferdigheter gjennom eksperimentelle laboratorieøvinger. Studenten skal dessuten utvikle en forståelse for nytten av instrumentelle analysemetoder i flere fagfelt innenfor kjemi, men også i andre disipliner.

 

Emnet omhandler de instrumentelle analysemetodene som er gitt i punktlisten under. I laboratoriekurset vil studentene også bli introdusert for noen få teknikker innen prøvebehandling samt bruk av kvalitetskontrollprøver og «spike»-prøver.

 • Molekylspektroskopiske metoder: UV-/synlig spektrofotometri, IR- og FTIR-spektrofotometri.
 • Atomspektroskopiske metoder: Atomabsorpsjonsspektrofotometri og atomemisjonsspektrometri.
 • Automatiserte metoder: "Continous Flow Analysis" i CFA-systemer.
 • Elektrokjemiske metoder: Potensiometri.
 • Analytiske separasjonsmetoder: Væske- og gasskromatografi.

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE101 Instrumentell analyse skal studenten kunne:

 • Forklare prinsippene for ulike kalibreringsmetoder.
 • Forklare prinsippene for kvantitative analysemetoder.
 • Beskrive oppbygning og virkemåte for grunnleggende analyseinstrumenter.

 • Utføre kvalitative og kvantitative analyser der anvendelse av kalibreringsmetoder inngår.
 • Vurdere usikkerhet og feilkilder i utførte analyser.
 • Skrive rapporter fra gjennomførte laboratorieøvinger. Statistisk databehandling i rapportene utføres i Excel.

 • Ha innsikt i bruksområder og begrensninger for kalibreringsmetoder og analysemetoder.
 • Samarbeide i grupper både med praktisk og skriftlig arbeid.
 • Ha innsikt i forskriftsmessig håndtering av kjemikalier på grunnlag av sikkerhetsdatablader og fra laboratorieerfaring.

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Generell kjemi og KJE115 Statistikk og kjemometri.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktiske laboratorieøvinger i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

7 laboratorieøvinger der skriftlig rapport fra hver øving må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Både de praktiske laboratorieøvingene og de skriftlige rapportene utføres i grupper.

Alle laboratorieøvinger er obligatoriske. Det er også obligatorisk fremmøte til forelesninger med gjennomgang av laboratorieøvinger. Faglærer kan for enkelttilfeller innvilge fritak fra laboratoriegjennomgang.

Godkjente laboratorieøvinger er gyldige i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler