Hopp til innhald

KKK1-HV Kunst, kultur og kreativitet 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen. Dette er første emne i kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, og emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning. Kunnskapsbasen bygger på fagene musikk, forming, drama og pedagogikk.

Kjernen i kunnskapsområdet er grunnleggende for lek, felleskap, omsorg, læring og danning og gir innsikt i hvordan barnehagen kan åpne for nyskaping, den undrende og filosofiske samtalen og inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet. Utdanningen skal gi studenten erfaring med kunstfaglige, kulturfaglige og estetiske praksiser i barnehagen. Undervisningen er knyttet til praksis og praksis inngår som en integrert del i kunnskapsområdet.

Kunnskapsområdet legger vekt på estetiske opplevelser og erfaringer, refleksjon, kommunikasjon og uttrykk gjennom ulike sansemedier. Utvikling av studentens estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner står sentralt i dette kunnskapsområdet. Studentene skal kvalifiseres til å arbeide med, og kunne formidle et mangfold av kunst- og kulturuttrykk for og med barn. Kunst og kultur er gjennomgående begreper i læringsutbyttebeskrivelsene, det flerkulturelle og det samiske hører naturlig inn under dette. Det legges vekt på innsikt i kunnskapsområdets muligheter og egenverdi, og som medierende redskap i andre kunnskapsområder. Arbeid med IKT som et redskap for dokumentering og refleksjon vil inngå som en naturlig del av kunnskapsområdet.

I kunnskapsområdet vil det bli arbeidet med to hovedtema:

 • Byen (nærmiljøet) som kunst- og kulturarena
 • Det musiske mennesket

Læringsutbytte

Studenten

 • har grunnleggende innsikt i hvordan fagene i kunnskapsområdet bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og danning
 • har grunnleggende kunnskap om kunst og kultur, estetikk, kreativitet og kreative prosesser
 • har grunnleggende kunnskap om barns utvikling innenfor og gjennom de estetiske fagområdene

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstfaglige prosesser med og for barn
 • kan strukturere, skape rom og invitere barn til estetiske møter gjennom undring, utforsking, kreativitet, skaperglede og lek
 • kan bruke sin faglighet som rollemodell i improvisasjon, i fabulerende/filosoferende samtaler, undring og lek med barn
 • kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer, og utforske disse i samspill med barn i formelle og uformelle situasjoner

Studenten

 • ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i kunstfaglig arbeid på barnehagens kulturarena
 • har forståelse for og innlevelse i barns estetiske uttrykksformer
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk

Undervisnings- og læringsformer

Studiet organiseres med varierte arbeidsformer som flerfaglig og tverrfaglig arbeid, forelesninger, gruppearbeid, seminar, praktisk arbeid,og selvstudier. Hovedvekten i studiet vil i stor grad utøves praktisk-metodisk, men vil også kreve studier av relevant faglitteratur. Det blir lagt vekt på kunstfaglige arbeidsformer slik som dramatisk fremføring, dokumentasjon, verkstedarbeid, utstilling, musisering, osv.

Studentene betaler 300kr for formingsmaterialer som studentene kan disponere.I tillegg må studenten disponere kamera/fotoapparat til bruk i studiet. Hvis studentene vil arbeide i større format enn forventet eller bruke andre materialer enn det skolen har på lager, må de dekke dette selv. Studentene må regne med kostnader knyttet til ulike ekskursjoner. Minst en teaterforestilling og en konsert inngår i emnet. Studentene skal bruke studiestøttesystemet Its learning, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av biblioteket.

Semesterplanen vil bli presentert for studentene ved oppstart av emnet. I avgrensede tverrfaglige prosjekter vil uke- og timeplanen kunne bli oppløst.

Praksis er en integrert del av barnehagelærerstudiet og inngår i alle kunnskapsområder. Utdanningen etterstreber sammenheng mellom teori og praksis. Praksisbarnehagene er læringsarena på linje med høgskolen.

Kunnskapsområdet vil i praksis ha fokus på hvordan opplevelser knyttet til kunst og kultur skaper ulike uttrykk, lek, læring og danning hos barn. Gjennom ulike praksisoppgaver, blant annet av utprøvende karakter vil studentene få erfaring med ledelse av kunstfaglige arbeidsmåter og uttrykksmåter. Praksisemnet er Den pedagogiske relasjon - observasjon, samspill og barns lek og læring.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon. Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

Studenter som ikke har deltatt i obligatorisk musikk- og dramaundervisning må gjøre arbeid som dokumenterer nødvendig kunnskap for å få gå opp til eksamen.

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles til eksamen:

 • Hver student presenterer resultatene av sitt praktiske formingsarbeid fra studieperioden. Alle oppgaver må være løst. De praktiske arbeidene presenteres sammen med tilhørende skriftlig dokumentasjon. Tidspunkt vil være klart ved studiestart.
 • I studiet inngår det en teaterforestilling og en konsert. Studentene dekker selv utgiftene til billetter. Studenter som ikke har deltatt må gjøre tilsvarende arbeid i samråd med lærer.
 • Praksisoppgave Individuell rapport, ca 2 sider -700ord
 • Fremføring av rim/regle/dikt utenat foran klassen i forbindelse med gruppeoppgaven. Vekt på god formidling (kunne teksten godt, tydelig diksjon, blikk, eventuelle bevegelser dersom det er aktuelt). Innsending av 3 innspilte selvvalgte sanger. Sangen skal fremføres så riktig som mulig og i et toneleie som passer for barn. Sangvalg skal godkjennes av faglærer. Tidspunkt vil være klart ved studiestart.
 • Fremføring med spill- og stemmebruksgruppen. Tidspunkt vil være klart ved studiestart.
 • Studentene skriver en midtveisevaluering på 1-2 sider (skriftstørrelse 11 og linjeavstand 1.5). Evalueringen skal inneholde noe om 1) egeninnsats og egen læring, 2) læringsmiljøet og 3) profesjonsorientering i studiet. Faglærer oppgir frist for innlevering på ItsLearning. Studentene oppfordres til å skrive en egen logg som grunnlag for midtveisevalueringen. Midtveisevalueringen er grunnlag for diskusjon i klassen og i fagutvalgene.

Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet.

Studenten må ha gjennomført alle obligatoriske arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten en (1) ny mulighet til innlevering/ gjennomføring innenfor ordinært studieforløp for emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 2 uker før eksamen starter.

Vurderingsform

Muntlig eksamen i form av en tverrfaglig praktisk eksamen i gruppe knyttet til en tverrfaglig presentasjon.

Det er obligatorisk frammøte for studentene på alle framføringene. Aktiv deltagelse i planlegging og gjennomføring er nødvendig for å bestå eksamen. Retningslinjer vil foreligge ved oppstart av arbeidet og inkludere vurderingskriterier. Det blir ikke gitt veiledning i eksamensperioden.

Presentasjonen blir etterfulgt av en gruppesamtale der gruppene reflekterer over og begrunner eksamensarbeidet faglig.

Gruppen får felles karakter med muligheter for individuelle justeringer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på emnets sider på Itslearning.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Utsatt/ny eksamen: I gruppe med tilsvarende oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler