Hopp til innhald

LEI116 Eiendomsregistrering og kataster i andre land

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi kunnskap om eiendomsregistrering og matrikkel/kataster i et annet land. Kurset legges hovedsakelig opp som et selvstudium og litteratur tilpasses det landet vi har spesielt fokus på. Aktuelle land kan være Sverige, Færøyene, Tyskland, Irland, Storbritannia, Nederland og Spania. Andre land kan og velges i samråd med emneansvarlig lærer.

Studentene, skal uavhengig av hvilket land som velges, ha kunnskap om fagterminologi på engelsk.

Læringsutbytte

Kandidaten

  • Har kunnskap om sentral engelsk fagterminologi
  • Har kunnskap om ulike systemer for internasjonal eiendomslandmåling og eiendomsregistrering
  • Har avansert kunnskap om kartleggingshistorie, eiendomslandmåling og eiendomsregistrering i landet som velges

Kandidaten

  • Kan gjøre rede for de ulike hovedtyper av eiendomsregistrering
  • Kan gjøre rede for eiendomsregistreringssystemet i landet som velges
  • Kan gjøre rede for forskjellene i eiendomsregistreringssystemet mellom Norge og landet som velges

Kandidaten

  • Kan forstå begreper og innhold i engelskspråklig faglitteratur
  • Kan reflektere over nytteverdiene av eiendomsregistering
  • Kan reflektere over konsekvenser av manglende kvalitetssikring i eiendomsregistrering og manglende kompetansekrav til eiendomslandmåleren i Norge

Krav til forkunnskaper

LEI104 eller tilsvarende kunnskaper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse ved feltkurs i landet som velges.

Vurderingsform

Deleksamen, med en prosjektoppgave og en muntlig eksamen.

Prosjektoppgaven utgjør 60% av endelig karakter og den muntlige utgjør 40% av endelig karakter. Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler

Mer om hjelpemidler