Hopp til innhald

LU1-PE315 Pedagogikk og elevkunnskap 2a, 1-7

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Pedagogikk og elevkunnskap er et overordnet profesjonsfag i lærerutdanningen. Det skal være samlende og utgjøre den lærerfaglige plattformen i grunnskolelærerutdanningen sammen med de andre fagene og praksisopplæringen. Under hele utdanningen vil styrking av studentenes danning og profesjonsidentitet , respekt for ulike kulturer og verdier og lærerrollen være sentrale fokusområder.

Kjernen i faget er hvordan oppdragelse og undervisning kan bidra til alle elevers faglige, sosiale og personlige læring og utvikling. Bevissthet om kulturell variasjon i oppdragelsen vil være avgjørende i møtet med samiske og andre minoritetsspråklige elever, der man tar hensyn til både det særskilte og det som er felles for alle barn i Norge. Temaer som den inkluderende skolen, mangfold og tilpassa opplæring er her sentralt.

Forankring i forskningsbasert kunnskap og vitenskapelig tenkning er en forutsetning for alle emnene i faget. I grunnskolelærerutdanningen for trinnene 1-7 vil tema som vedkommer begynneropplæring, lek og barns egen kultur stå sentralt. Det vil gjennom hele studieløpet være viktig å bidra til kandidatenes forståelse av de fem grunnleggende ferdighetene som sentrale elementer i elevenes læring. Faget pedagogikk og elevkunnskap skal gi grunnlag for kritiske analyser av de utfordringer samfunn, kultur og politikk representerer for lærerrollen og for virksomheten i skolen. I samarbeid med de andre fagene og praksisfeltet vil en ta for seg felles og sentrale temaer som verdier, formål, arbeids- og vurderingsformer.

Temaer og progresjon i faget vil komme fram av de ulike emneplanene. Første studieår vil ha fokus på lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling. Her vil en ha et tett samarbeid med drama og studentene skal gjennom eksemplarisk undervisning få møte og prøve ut kreative, estetiske og dramatiske uttrykksformer. Andre studieår vil ta for seg elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Tredje studieår er utviklingen av lærerens profesjonelle rolle og identitet og skolen som organisasjon, skoleutvikling og profesjonsetikk sentrale tema. Her vil en ha et tett samarbeid med religion, livssyn og etikk. Dette året avsluttes med bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode.

Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen. En felles overordnet ramme for dette samarbeidet vil det første året være innføringen i lærerarbeidet, det didaktiske møtet mellom elev, lærer og lærestoffet. I andre studieår skal samarbeidet konsentreres om utfordringene elevmangfoldet representerer for arbeidet i skolen. I tredje studieår skal innsikt i skolen som organisasjon og samarbeid med kolleger, foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen, være et felles sentrum. I tillegg forutsettes det et tett samarbeid om bacheloroppgaven både med praksisopplæringen og med utdanningens faglærere.

En nærmere beskrivelse av innholdet i utdanningen 1 - 7 vil komme fram av semesterplaner og pensumlister.

Utviklingen av lærerens profesjonelle rolle og identitet

Emnet bygger på de to første emnene og omhandler endringer i lærer- og elevrollen i et historisk, filosofisk, samfunnsmessig og internasjonalt perspektiv. Dette innebærer kunnskap om skolen som organisasjon, profesjonelt utviklingsarbeid og profesjonsetisk bevissthet som grunnlag for læreres samarbeid med elever, kolleger, foresatte og ulike instanser. Dette er også hovedområdet for samarbeidet med praksisopplæringen. Studentene skal ta i bruk begge målformene; nynorsk og bokmål i de skriftlige arbeidene.

Læringsutbytte

  Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om skolen som kompleks organisasjon, om dens rammefaktorer og styringsstruktur, om samarbeidet med kommende kolleger i skolen, elever, foresatte og relevante instanser utenfor skolen og betydningen det har for elevenes læring og utvikling
 • har kunnskap om sosialt, språklig, religiøst og kulturelt mangfold for å støtte elevenes læring i en inkluderende skole preget av dialog, toleranse og respekt for den enkelte, og kan sette dette inn i et etisk perspektiv
 • har kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes læringsprosesser
 • har kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres
 • har kunnskap om overgangen mellom barnehage og skole og mellom barnetrinn og ungdomstrinn
 • har kunnskap om demokrati, dannelse og utvikling av identitet, og betydningen dette har for skolens virksomhet i en internasjonalisert verden
 • har kunnskap om skolen som institusjon i samfunnet, og forstår samarbeidsprosesser på ulike nivå for best mulig å legge til rette for elevenes læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan ut fra kunnskap om sosiale systemer kritisk analysere samhandlinger i klasser og grupper av elever og fatte beslutninger som stimulerer elevenes læring
 • kan stimulere til forståelse av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingssamtaler
 • kan reflektere over didaktiske, fagdidaktiske og skolefaglige spørsmål knyttet til elever med ulik bakgrunn i lys av arbeidet med de grunnleggende ferdigheter
 • kan legge til rette for estetisk opplevelse, erfaring og erkjennelse
 • kan nyttiggjøre seg lokalt arbeids-, kultur- og samfunnsliv i elevenes læreprosesser
 • kan mestre begge målformer: nynorsk og bokmål

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan aktivt forholde seg til hvordan profesjonelle verdivalg påvirker elevenes læringsarbeid og kan kommunisere og analysere profesjonsetiske utfordringer både med hjemmet, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • kan fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfellesskap preget av språklig og kulturelt mangfold
 • har innsikt i lærerrollens utvikling og de utfordringer læreren står overfor som oppdrager i et pluralistisk og internasjonalisert samfunn
 • kan reflektere over egne læings- og kompetansebehov i tilknytning til læreryrket og sin egen profesjonelle utvikling som lærer

Krav til forkunnskaper

 LU1-PEL115 og LU1-PEL215 eller LU1 - PE115, LU1-PE215, eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 Studenten skal møte ulike former for eksemplarisk undervisning; kreative, estetiske og dramatiske uttrykksformer, forelesninger, drøftinger/refleksjonsøkter, tverrfaglig arbeid/aktiviteter, seminarinnlegg og arbeid med ulike oppgaver i gruppe og individuelt.

Obligatorisk læringsaktivitet

 Innlevering av skriftlige oppgaver - individuelt og i gruppe

Muntlige framføringer - individuelt og i gruppe

Obligatorisk deltakelse på før- og etterarbeid praksis

Obligatorisk deltakelse på seminarer og konferanser

Alle studiekrav spesifiseres i semesterplan.

Vurderingsform

Muntlig

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler