Hopp til innhald

LU2-KH415 Kunst og Håndverk 2b, 5-10.

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk og estetisk skapende handling, og kritisk refleksjon. Faget er forankret i kommunikasjons- og produksjonsformer knyttet til visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser. Forskningsbasen i faget omfatter det estetisk utøvende feltet, det fagdidaktiske feltet, og sammenhengen mellom disse.

 

Kunst og håndverk er delt i områdene bilde, skulptur, design og arkitektur. På alle fire områder utvikles og brukes kunnskap og ferdigheter i arbeid med materialer, teknikker, visuell kommunikasjon og estetiske virkemidler. Faginnholdet knyttes til kunst- og formuttrykk fra ulike tidsepoker, kulturer og elevenes flerkulturelle hverdag. Duodji/duodje/duedtie som er en sentral del i samisk kultur, er integrert i faget.

 

Studentens handlingskompetanse utvikles gjennom øvelse og erfaring med skapende prosesser. Kunnskap om barn og unges kulturelle uttrykksformer i møte med materialer og symboler ligger til grunn for profesjonsutøvelsen. Studenten skal kunne bruke gjeldende læreplan for kunst og håndverk i grunnskolen, og sikre alle elevers læring i faget ut fra forutsetningene til den enkelte og elevgruppa. Studenten skal kunne skape et læringsmiljø som stimulerer til opplevelse, utfoldelse og refleksjon rundt aktualitet, kvalitet og bærekraftig utvikling.

Ut fra fagets egenart skal studenten bruke de grunnleggende ferdighetene: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne, og å kunne bruke digitale verktøy som en integrert del av arbeidet med kunst og håndverk. I vekselvirkning mellom fagutøvelse, fagteori og fagtradisjon skal studenten utvikle en bevisst holdning til fagets innhold, relevans og verdi for individ, skole og samfunn.

 

Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets visuelle og materielle kulturforankring. Gjennom studiet skal studenten videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget, og få erfaring med et utvalg av materialer og arbeidsmåter som gir læringsutbytte i forhold til læreplan for grunnskolen med særlig vekt på ungdomstrinnet. Forholdet mellom læreplan og praksis problematiseres gjennom kritisk gransking av oppgaver, undervisning, veiledning og vurdering.

 

Faglig innhold. Konkretisering av tema:

I kunst og håndverk 2b vil studenten få en dypere faglig kunnskap ombilde (kunst og visuell kommunikasjon), skulptur, design og arkitektur. I kunst og formkultur vil studentene få en dypere faglig kunnskap om utviklingen av bildekunst, skulptur, design og arkitektur de siste 200 årene.

 

FoU: Studentene skal arbeide utforskende med en faglig problemstilling innen kunst og håndverk. Fordypingsperioden har en større grad av selvstudium enn emnet KH2a, men med individuell rettleiing av faglærer.

 

Studentene må selv dekke en del av kostnadene til materialer ¿ se oppdatert informasjon på seksjonens nettsider.

Læringsutbytte

 KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om bildekunst, skulptur, design og arkitektur de siste 200 år med vekt på nyere uttrykksformer
 • har kunnskap om materialer og teknikker knyttet til håndlagde og digitale bilder, og hvordan barn og unge bruker ulike medier og virkemidler i bilder, tekst og lyd
 • har kunnskap om skulptur, relieff, objekt, installasjon, og hvordan disse uttrykksformene kan gi barn og unge opplevelse og stimulere til kreativitet i skapende arbeid
 • har kunnskap om design, designteorier, ideutviklingsprosesser og samspillet mellom materiale, teknikk, funksjon og formuttrykk
 • har kunnskap om design og arkitektur i privat og offentlig rom, hvordan arkitektur virker på oss, danner rammer for våre liv, og gir mulighet til undersøkende og skapende arbeid
 • har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt fag
 • har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barn og unges formspråk, identitet og kreativitet

 

 

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan utnytte materialers bruksegenskaper og estetiske uttrykkskvaliteter i praktisk skapende arbeid og utøve bevisst skjønn ved bruk av estetiske virkemidler
 • kan bruke metoder for problemløsning i design og teknologi og inspirere elevene til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget
 • kan analysere og vurdere kunst, hverdagsestetikk og trivialkultur og sette ulike formuttrykk inn i en kunsthistorisk sammenheng,
 • kan være bevisst sin rolle som kulturformidler og bruke museer og samlinger i elevers læringsarbeid og eget skapende arbeid
 • kan benytte ulike skrifttyper, layout og visuell kommunikasjon for å synliggjøre elevers arbeidsprosesser og resultater, og for å formidle egne og andres formuttrykk
 • kan bruke fagspråk sikkert og funksjonelt, og veilede elever i utvikling av fagbegreper i arbeidet med bilder, skulptur, design og arkitektur
 • kan planlegge og organisere læring i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevenes livsverden og fremme samarbeid og likestilling mellom kjønn og kulturer
 • kan lage lokale planer for kunst og håndverk og utnytte relevant teori i arbeid med tilpasset opplæring for elever med spesielle evner, interesser eller vansker
 • kan beskrive måloppnåelse i kunst og håndverk, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere sin egen læring
 • kan vurdere kvalitet i lærebøker og digitale ressurser og velge hensiktsmessige læremidler knyttet til gjennomføring av undervisning i kunst og håndverk
 • kan vurdere estetiske kvaliteter og praktisk tilrettelegging i skolens innemiljø og uterom som ramme om elevenes arbeid med faget
 • kan organisere hensiktsmessige verksteder for undervisning i kunst og håndverk tilpasset ungdomstrinnet

 

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan stimulere til opplevelse, skapende uttrykk og refleksjon og veilede eleven i arbeidsmetoder som fremmer kreativitet og nyskaping
 • kan legge til rette for samhandling med lokalt arbeids- og samfunnsliv og bruke fagets muligheter til valg av innhold og arbeidsmåter som fremmer bærekraftig ressursforvalting
 • kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen som utgangspunkt for faglig utviklingsarbeid med systematisk og forskningsmessig tilnærming og kjenne normer for ansvarlig bruk av innsamlet informasjon

Krav til forkunnskaper

Kunst og håndverk 1, 30 sp

Anbefalte forkunnskaper

Kunst og håndverk 1 og Kunst og håndverk 2a

Undervisnings- og læringsformer

 Forelesing

Praktisk arbeid, individuelt og i grupper

Muntlige og skriftlige oppgaver

Ekskursjoner (studentene må dekke egne kostnader)

Obligatorisk læringsaktivitet

80 % frammøte på obligatorisk undervisning frem til avsluttende eksamen

Innlevering av obligatoriske oppgaver

Alle studiekrav spesifiseres i semesterplanen

Vurderingsform

Todelt eksamen: 2 mapper, en av dem er FOU oppgave

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler