Hopp til innhald

LU2-PE215 Pedagogikk og elevkunnskap 1b 5-10

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Pedagogikk og elevkunnskap er et overordnet profesjonsfag i lærerutdanningen. Det skal være samlende og utgjøre den lærerfaglige plattformen i grunnskolelærerutdanningen, sammen med de andre fagene og praksisopplæringen. Under hele utdanningen vil styrking av studentenes danning og profesjonsidentitet i respekt for ulike kulturer og verdier og lærerrollen være sentrale fokusområder.

Kjernen i faget er hvordan oppdragelse og undervisning kan bidra til alle elevers faglige, sosiale og personlige læring og utvikling. Utvikling av studentens profesjonskunnskap med vekt på relasjonskompetanse, motivasjon og mestring. Bevissthet om kulturell variasjon i oppdragelsen vil være avgjørende i møtet med samiske og andre minoritetsspråklige elever, der man tar hensyn til både det særskilte og det som er felles for alle barn i Norge. Temaer som den inkluderende skolen, mangfold og tilpassa opplæring er her sentralt.

Forankring i forskningsbasert kunnskap og vitenskapelig tenkning er en forutsetning for alle emnene i faget. I grunnskolelærerutdanningen for trinnene 5 -10 vil det gjennom hele studieløpet være viktig å bidra til kandidatenes forståelse av de fem grunnleggende ferdighetene som sentrale elementer i elevenes læring. Faget pedagogikk og elevkunnskap skal gi grunnlag for kritiske analyser av de utfordringer samfunn, kultur og politikk representerer for lærerrollen og for virksomheten i skolen. I samarbeid med de andre fagene og praksisfeltet vil en ta for seg felles og sentrale temaer som verdier, formål, arbeids- og vurderingsformer.

Temaer og progresjon i faget vil komme fram av de ulike emneplanene. Første studieår vil ha fokus på lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling. Her vil en ha et tett samarbeid med drama og studentene skal gjennom eksemplarisk undervisning få møte og prøve ut kreative, estetiske og dramatiske uttrykksformer. Studiet vil legge vekt på kreative læringsprosesser og varierte arbeidsmåter rettet mot denne aldersgruppen, bl.a. entreprenørskap og utdanningsvalg. Andre studieår vil ta for seg elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling, identitetsdanning og ungdomskultur. Tredje studieår er utviklingen av lærerens profesjonelle rolle og identitet og skolen som organisasjon, skoleutvikling og profesjonsetikk sentrale tema. Dette året avsluttes med bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode.

Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen. En felles overordnet ramme for dette samarbeidet vil det første året være innføringen i lærerarbeidet, det didaktiske møtet mellom elev, lærer og lærestoffet. I andre studieår skal samarbeidet konsentreres om utfordringene elevmangfoldet representerer for arbeidet i skolen. I tredje studieår skal innsikt i skolen som organisasjon og samarbeid med kolleger, foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen, være et felles sentrum. I tillegg forutsettes det et samarbeid om bacheloroppgaven både med praksisopplæringen og med utdanningens faglærere.

En nærmere beskrivelse av innholdet i utdanningen 5 - 10 vil komme fram av semesterplaner og pensumliste

Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

Emnet har den lærende eleven i sentrum. Hovudfokuset er tilrettelegging av læringsprosesser for enkeltelever innenfor et stort elevmangfold der hvert enkelt barn med sine unike personlige, sosiale og kulturelle forutsetninger for læring, er en del av skolens fellesskap. Emnet vektlegger flerspråklighet som et område i lærerens tilrettelegging av opplæringen. Pedagogikk og elevkunnskap skal utvikle kandidatens relasjonelle kompetanse i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og skal gi forutsetninger for hvordan lærere selvstendig og i samarbeid med andre kan håndtere sammensatte utfordringer i ulike undervisningssituasjoner for å myndiggjøre sine elever. Utfordringene som elevmangfoldet gir for undervisning og læring er hovedområdet for samarbeidet med praksisopplæringen. Temaer som sosialisering, kulturforståelse, barne- og ungdomskultur, flerkultur, barns utvikling og læring og tilpassa opplæring vil her være sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om mangfoldet i familieformer og barns og unges oppvekst, utvikling og læring i ulike sosiale, språklige, religiøse og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om variasjoner i kjønnsidentitet og likheter og forskjeller i gutter og jenters oppvekstbetingelser
 • har kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter skolen står overfor når det gjelder elever med særskilte behov for tilrettelagt opplæring 
 • har kunnskap om elever med flerkulturell og flerspråklig bakgrunn
 • har kunnskap om barn i sorg og krise, overgrep mot barn og andre vanskelige livssituasjoner barn kan komme i
 • har kunnskap om medias påvirkning av barn og ungdom og om barn og unges aktive deltakelse i ulike mediesamfunn
 • har kunnskap om verdier, interesser og normer i ulike ungdomskulturer og den betydning dette har for ungdoms identitet
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter støtter opp under elevenes forståelse av egne læringsprosesser og blir viktige redskap i elevenes strategier for læring
 • har kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale nasjonale og internasjonale reguleringene som gjelder elever og deres rettigheter

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle og anvende kunnskaper om barn og unges utvikling og analysere de pedagogiske konsekvensene dette kan ha for arbeidet i skolen
 • kan bidra til at alle elever får utvikle sine grunnleggende ferdigheter i muntlig, lesing og skriving for å gjøre dem i stand til å møte skolens og samfunnets utfordringer
 • kan legge til rette for elevenes læring med utgangspunkt i kunnskap om elevrelasjoner, kommunikasjon, samhandling og gruppeprosesser
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakterer, og begrunne vurderingene
 • kan analysere elevenes læringsstrategier og læringsutbytte ved hjelp av ulike vurderingsformer og kartleggingsmetoder og trekke konsekvenser for arbeidet med læringen
 • kan gjennomføre læringsrettet tilbakemelding
 • kan analysere populærkulturelle medieuttrykk og knytte dette opp til barn og unges identitetsutvikling

 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår betydningen av skolens rammefaktorer i relasjon til elevenes læring
 • kan reflektere på faglig grunnlag og kan være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes faglige, personlige og sosiale læring og utvikling

Krav til forkunnskaper

 Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 Tilrådde forkunnsaper: LU2-PEL115

Undervisnings- og læringsformer

 Studenten skal møte ulike former for eksemplarisk undervisning; kreative, estetiske og dramatiske uttrykksformer, forelesninger, klasselab, drøftinger/refleksjonsøkter, tverrfaglig arbeid/aktiviteter, seminarinnlegg og arbeid med ulike oppgaver i gruppe og individuelt.Studenten skal bruke begge målformer i forskjellige oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Innlevering av skriftlige oppgaver - individuelt og i gruppe

Muntlige framføringer - individuelt og i gruppe

Obligatorisk deltakelse på før- og etterarbeid praksis

Obligatorisk deltakelse på seminarer/konferanser

Praktisk pedagogisk oppgave i gruppe

Alle studiekrav spesifiseres i semesterplan

Vurderingsform

Muntlig individuell eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler