Hopp til innhald

M120DR413 Kunsterisk utviklingsarbeid

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette er emne 4 i mastergraden dramapedagogikk og anvendt teater. Emnet henger tett sammen med emne 3 og er utgangspunkt for emne 5.

Læringsutbytte

Etter endt studium har studenten kunnskap om

 • Sentrale begreper, metoder og metodologi i kunstbasert forskning og kunstnerisk utviklingsarbeidaktuelle forskningstekster og -prosjekter på feltet dramapedagogikk og anvendt teater
 • deltakende forskningsmetoder og kunnskapsutvikling
 • dramapedagogikk og anvendt teater som forskningsmetoder.

Etter endt studium kan studenten

 • anvende kunstneriske prosesser i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)
 • analysere kunstneriske prosesser, kunstneriske uttrykk og fagspesifikke forskningstekster knyttet til kunstfaglig forskning (komposisjon, argumentasjon, kontekst og metode)
 • formulere problemstillinger og prosjektbeskrivelse med relevans for masterstudiet i dramapedagogikk og anvendt teater

Studenten

 • kan redegjøre for aktuell forskning og KU på feltet i Norge og internasjonalt
 • kan analysere og formidle selvstendig FOU- og KU-arbeid
 • kan utvikle design for et forskningsprosjekt og KU på feltet dramapedagogikk og anvendt teater

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger og seminarer 2-3 dager per uke. Av hensyn til videre progresjon i studiet forutsettes aktiv deltaking i undervisning, selvstendige litteraturstudier og at studentene bidrar med seminar- og prosjektfremlegg. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper. Ekskursjon ligger vanligvis i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1: Drama/teater workshop med der studentene i grupper på to og to planlegger og gjennomfører kunstbasert forskning der de andre studentene er deltakere.
 • Arbeidskrav 2: Reflekterende logg på inntil fire sider som inkluderer planlegging og gjennomføring av workshop.
 • Arbeidskrav 3: Muntlig fremlegg av en valgt pensumartikkel. Pararbeid. Studentene skal analysere og reflektere over tekstens faglige intensjon/problemstilling, argumentasjon og kildegrunnlag.

Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Deleksamen, med en workshop og en fagtekst.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen. 
Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

Workshop med tema "Kunstbaserte uttrykksformer som forskningsmetode".
Individuell ledelse av workshop med en gruppe studenter som deltakere.
Varighet 45 minutter. 

Individuell skriftlig innlevering av fagtekst om kunstbasert forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. 
Omfang: 1200 ord.
Tid for innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.