Hopp til innhald

MAB802 Matematikk 1, emne 2 - Den utforskende matematikklærer - med fokus på mellomtrinnet

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i studiet Matematikk 1, 1.-7. trinn som bygger på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning fastsatt 20.03.09 av kunnskapsdepartementet og Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. trinn fastsatt av kunnskapsdepartementet 12. februar 2010. Faget er et 30 studiepoengs videreutdanningstilbud for lærere som mangler kompetanse i matematikk i allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning rettet mot barnetrinnet. Gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet i regi av Utdanningsdirektoratet kan studenten fordype seg videre og kvalifisere seg for masterstudier i matematikkdidaktikk.

Studiet er delt inn i to emner, hvert på 15 studiepoeng, Emne 1: Begynneropplæring i matematikk og Emne 2: Matematikkfagets betydning som allmenndannende fag. Begge emnene blir avsluttet med eksamen.

Studiets ulike emner skal gi grunnlag for å kunne analysere og stimulere elevers læring. Studentene skal kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk fremstår som et meningsfullt fag for alle elever.

I emne 2 arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer med særlig vekt på matematikkens plass i kultur og samfunn. Studentene arbeider med matematikk på en allmenndannende måte i forhold til trinnene 1-7. Det arbeides med de matematiske temaene aritmetikk og geometri. Dette gjøres med fokus på begynneropplæring og på å forberede elevene for videre matematisk læring. Aritmetikk innebærer å arbeide med prealgebra, algebra og utvidelse av tallområde. Emnene prosentregning, funksjoner og geometri skal danne innsikt i matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig. Tolking og formidling av grafer er nødvendige demokratiske kunnskaper. Det arbeides med ulike undervisningsformer knyttet opp mot undervisningsfaget.

Gjennom arbeidet med faget Matematikk 1 skal studentene utvikle faglig og didaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning fra 1. trinn til og med 7. trinn etter gjeldende læreplaner for grunnskolen og i tråd med relevant forskning. Studentene skal få forståelse for matematikken elevene skal lære og utvikle kunnskap om og innsikt i sentrale matematiske begrep. Studentene skal kunne analysere egen læring, eget forhold til matematikk og egen undervisning.

Læringsutbytte

Studenten

 • har kunnskap om samspillet mellom elev og lærer, og hvilken rolle motivasjon har for læring
 • har kunnskap om ulike teorier for læring, og om sammenheng mellom læringssyn og fag- og kunnskapssyn
 • har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet innenfor geometri, prealgebra og funksjoner
 • har kunnskap om begrepsutvikling og språkets rolle for læring og forståelse av matematikk innenfor temaene geometri og prealgebra
 • har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet innenfor prealgebraisk og algebraisk regning knyttet til hele tall, brøk, desimaltall og prosent
 • har kunnskap i geometri, algebra og funksjoner og kan knytte denne kunnskapen til lærestoffet på barnetrinnet
 • har kunnskaper om geometri som uttrykksform, mønster i aritmetikk og overgangen til generell algebra
 • har kunnskap om dynamisk geometriprogram som GeoGebra
 • har kunnskap om overgangen barnetrinn/ungdomstrinn og matematikkfagets innhold på ungdomsskolen
 • har kunnskap om varierte undervisningsformer innenfor geometri og prealgebra
 • har undervisningskunnskap om betydningen av regning som grunnleggende ferdighet i alle skolefag

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 1-7, med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis
 • kan kommunisere med elever, enkeltvis og i ulike gruppesammensetninger, lytte til, vurdere og gjøre bruk av elevers innspill, og stimulere elevene til å utvikle allmenn matematisk kunnskap
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring og kreativitet innenfor matematiske tema i Emne 2
 • kan legge til rette for systematisk arbeid med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis innenfor matematiske tema i Emne 2
 • kan bruke og vurdere bruk av dynamisk geometriprogram i undervisningen

Studenten

 • har innsikt i matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn
 • har innsikt i matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig
 • har forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er nett- og samlingsbasert med 3 samlinger per semester. Hver samling er på 2 dager. All kommunikasjon mellom samlingene vil foregå via læringsplattformen Canvas.

Hver deltaker skal levere inn et bestemt antall brev (obligatoriske arbeidskrav) per semester. Brevene skal bearbeides og virke til prosesslæring. Dette innebærer blant annet å respondere på andre studenters brev og gi tilbakemelding til disse elektronisk via skolens nettbaserte studiesystem, Canvas. Studentene bearbeider så eget brev før neste samling hvor de blir en del av grunnlaget for arbeid med matematiske og matematikkdidaktiske tema. Brevene/tilbakemeldingen leveres elektronisk via Its learning, og vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen på kurset, vil finnes i fremdriftsplanen som deles ut av faglærer ved kursstart. Deler av pensum skal arbeides med som selvstudium.

Gjennom studiet skal studentene få erfaring med arbeidsformer som er relevante i grunnskolen og som skal gi grunnlag for diskusjoner om skolens arbeidsformer. Arbeidsformene vil avspeile at matematikk har en teoretisk og en praktisk dimensjon. De skal være preget av at matematikk sees på som en skapende prosess. Gjennom eksperimenterende og utforskende tilnærminger søker en å stimulere matematisk og didaktisk kreativitet.

Undervisningen vil inneholde varierte arbeidsformer som for eksempel:

 • Gruppearbeid
 • Forelesninger
 • Diskusjon
 • Verksteder
 • Veiledning
 • Individuelt arbeid
 • Lek og spill
 • Prosjektarbeid
 • Kollokvier

Arbeidet vil veksle mellom forelesninger, studentaktive arbeidsformer, veiledning og nettdiskusjon. Arbeidsformene skal vektlegge muntlighet, skriftlighet og visualisering. Det knyttes forskjellige krav til dokumentasjon til de ulike arbeidsformene. Eksempler på dette kan være muntlig fremlegg, skriftlig innlevering, utstilling, video og framføring både på samlingene og over digital læringsplattform.

Studiet setter krav til selvstudium. Ikke hele pensumet vil bli gjennomgått og deler av studieenhetens pensum må leses som selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Refleksjonsoppgave i geometri
  Oppgave i prealgebra knyttet til tekster i matematikk.
 • Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg som tar i bruk GeoGebra eller digital tavle.
 • Oppgave knyttet til tall, algebra og geometri.

Det stilles også krav til at minst ett av arbeidskravene knyttes til kunnskapsdeling i eget kollegium.

Nærmere informasjon om innleveringsfrister, innhold og form på obligatoriske arbeidskrav vil bli gitt ved studiestart.

De obligatoriske arbeidskravene leveres elektronisk via skolens nettbaserte studiestøttesystem, Itslearning, og vurderes som godkjent / ikke godkjent.

Ved ikke godkjent vil det bli gitt èn mulighet til ny innlevering.

Godkjent obligatorisk arbeidskrav har en gyldighetsperiode på fire (4) år, og gjelder som godkjent krav for å kunne avlegge eksamen innenfor denne perioden. Det forutsettes likevel at det ikke kan avlegges eksamen i emnet mer enn to (2) år etter at det ble undervist siste gang.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.
Eksamen tar utgangspunkt i både didaktiske og matematikkfaglige emner.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Vurderingen i studiet omfatter faglig og fagdidaktisk kunnskap og innsikt, evne til refleksjon og evne til å formidle fag og fagforståelse skriftlig og muntlig.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator (ikke telefon).

Mer om hjelpemidler