Hopp til innhald

MAFYS501 Intensivfysioterapi

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en fordypning og videre kvalifisering innen fysioterapi relatert til pasienter på intensivavdelinger. I emnet drøftes og undervises det i medisinske og fysiologiske aspekter relatert til praksisnære problemstillinger. Undervisningen foregår i løpet av tredje semester.

 • Sykdomslære
 • Intensivfysioterapi
 • Fysiologiske responser
 • Kunnskap om medisinsk teknisk utstyr
 • Billeddiagnostikk
 • Laboratorieanalyser
 • Palliativ fysioterapi
 • Tverrfaglig samarbeid

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om forhold rundt smerte og funksjon hos pasienter som trenger intensivbehandling.
 • har inngående kunnskap om fysiologiske responser på fysioterapi hos pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om medisinsk behandling og bruk av medisinsk teknisk utstyr for pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om laboratorieanalyser relatert til fysioterapi for pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om fysioterapi til pasienter som trenger lindrende/palliativ behandling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan gjennomføre undersøkelse og vurdering av pasienter på intensivavdeling i forhold til smerte, funksjon, aktivitet og deltakelse ut fra et kunnskapsbasert fysioterapifaglig perspektiv
 • kan anvende relevante fysioterapeutiske tilnærminger - og teknikker, herunder intensitet og dosering
 • kan anvende sentralt medisinsk teknisk utstyr på en forsvarlig måte
 • kan gjennomføre fysioterapi til pasienter som trenger lindrende/ palliativ behandling

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i fortolkning av billeddiagnostiske beskrivelser og sette de i sammenheng med kliniske funn
 • kan anvende selvstendige kliniske resonneringer for, og kunne ta reflekterte beslutninger om fysioterapitiltak når det gjelder individuell intensivfysioterapi
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon i et tverrfaglig team og vise adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning
 • har innsikt i kunnskapsgrunnlaget for implementering av tiltak i praksis
 • kan gjennomføre fagutvikling og delta i forskning innen fysioterapi

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesning, gruppearbeid, diskusjoner, praktisk trening ved HiB og 5 uker veiledet praksis. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Refleksjonsnotat fra praksis 700 - 1000 ord
 • Innlevering av loggskjema på itslearning
 • Godkjent praksisstudier fra spesialisttjenesten, totalt 5 uker

Godkjente arbeidskrav er gyldige i seks påfølgende semestre.

Studenten har maksimalt 3 forsøk.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen
Individuell skriftlig hjemmeeksamen; Kasus rapport som er basert på pasientvurdering/behandling knyttet til praksis. Den skal inneholde en bakgrunn, formål, kasus beskrivelse (herunder refleksjon rundt anamnese, undersøkelse, behandling og forløp), resultater og diskusjon.

Omfang: maksimalt 3500 ord eksklusiv forside, sammendrag på norsk og engelsk, tabeller, figurer og litteraturliste. Sammendrag har maksimalt 275 ord. Tabeller og figurer nummereres og har selvforklarende tekst, maksimalt 6 tabeller og figurer i alt.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen.