Hopp til innhald

MAS114 Marine stålkonstruksjoner

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet gir en generell innføring i dimensjonering av stålkonstruksjoner ved hjelp av NS3472.

 

Innhold

  • Elastisitetsteori for bjelker: Bøyespenninger, skjærspenninger, torsjonsspenninger, enkelt- og dobbeltsymmetriske tverrsnitt, skjærsenter, kombinering av spenninger i ulike plan (jevnføringsspenningen), von Mises flytekriterium.
  • Kapasitetskontroll mhp. bruddgrensetilstanden: flytekontroll, lokal knekking (søyle- og plateknekking), etterkritisk kapasitet. Global knekking av bjelkesøyler, bøyningsknekking, vipping, torsjonsknekking.
  • Andre grensetilstander. Dimensjonering av detaljer og forbindelser, hovedsakelig sveiser Regelverk, last- og materialkoeffisienter, partial-koeffisientprinsippet, tillatt spenningsprinsippet.
  • En prosjektoppgave som knytter teorien til numeriske beregninger vha MatLab.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS114 Marine stålkonstruksjoner har studenten følgende kvalifikasjoner:

  • Forklare grunnleggende begreper innen emnet.
  • Dimensjoneringsprinsipper, design og kapasitetskontroll i henhold til regelverk.

  • Kunne dimensjonere stålkonstruksjoner ihht. til standard/regelverk, stikkord flytning, knekking, sveiseberegninger.
  • Beregne forenklet utmatting for marine stålkonstruksjoner vha. Miner-Palmgrens formel.
  • Analysere marine stålkonstruksjoner mht bøye-, skjær- og torsjonsspenninger.

  • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og i en tverrfaglig sammenheng.

Anbefalte forkunnskaper

MAS100 Statikk og fasthetslære

Undervisnings- og læringsformer

Praktiske beregningsøvelser alene og i grupper. Forelesninger. Prosjektoppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosjektarbeidet må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente prosjekt er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Skrivesaker, kalkulator.

Mer om hjelpemidler